Hof van Cassatie
C.08.0115.N
Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - zeven jaar wettig verblijf - attest van immatriculatie - negatief advies parket - begrip "wettig verblijf" - voorlopige verblijfsvergunning - toelating om voorlopig in het land te verblijven - schending art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - cassatie