23 mei 2017

Nadat de bureaus voor juridische bijstand van Namen en Kortrijk een humanitaire regularisatie-aanvraag (artikel 9bis Verblijfswet) vrijstelden van de administratieve bijdrage, bevestigt het Hof van Beroep van Antwerpen dit standpunt in een arrest van 26 april 2017.

Beslissing BJB Antwerpen

In tegenstelling tot de bureaus voor juridische bijstand van Namen en Kortrijk, besliste het bureau voor juridische bijstand bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dat de retributie een louter administratieve bijdrage is, die niet kan worden gelijkgesteld aan de kosten van de rechtspleging.

Rechtsbijstand omvat retributie

Het Hof van Beroep van Antwerpen volgt deze redenering niet. In zijn arrest wijst het Hof erop dat artikel 665, 6° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat rechtsbijstand kan worden verleend voor alle buitengerechtelijke procedures die opgelegd zijn bij wet of door de rechter. Volgens artikel 668 van het Gerechtelijk Wetboek kan deze rechtsbijstand ook verleend worden aan alle vreemdelingen in de procedures voorzien in de Verblijfswet.

Artikel 9bis van de Verblijfswet valt bijgevolg onder de toepassing van artikel 668 van het Gerechtelijk Wetboek. Doordat het bureau voor juridische bijstand al volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand had verleend aan de verzoeker, is bovendien bewezen dat hij over ontoereikende bestaansmiddelen beschikt. Het Hof besluit dat aan verzoeker dus rechtsbijstand kan worden verleend om een verblijfsrecht op grond van artikel 9bis aan te vragen en stelt de verzoekende partij vrij van het betalen van de retributie.