19 juni 2017

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vernietigt een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) en een inreisverbod van een Afghaanse man in illegaal verblijf. De man diende al eerder in Hongarije een asielaanvraag in en vervolgens in Frankrijk. De RvV vernietigt het uitwijzingsbevel en inreisverbod omdat de man anders geen garantie heeft dat de verantwoordelijke lidstaat de asielaanvraag behandelt. 

De feiten

Een Afghaanse man bevindt zich zonder geldige binnenkomstdocumenten op het Belgisch grondgebied. Hij diende in juli 2015 in Hongarije al een asielaanvraag in en in februari 2016 in Frankrijk. Frankrijk vroeg de terugname aan Hongarije. Hongarije reageerde niet binnen de vooropgestelde termijn en gaf zo een zogenaamd stilzwijgend akkoord. De Afghaanse man ging in beroep tegen de overdracht aan Hongarije maar de uitkomst van de procedure is nog niet gekend. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) nam in augustus 2016 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Op hetzelfde moment legde DVZ ook een inreisverbod op (bijlage 13sexies). De Afghaanse man diende een verzoekschrift in bij de RvV om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van beide beslissingen.

Beoordeling RvV

De Afghaanse man wierp op dat hij verblijfsrecht in Frankrijk heeft tot zijn procedure daar is afgerond. Het feit dat de man in Frankrijk een tijdelijk verblijf zou hebben, betekent nog niet dat hij ook verblijfsgerechtigd is in België, stelt de RvV. Maar de RvV stelt wel vast dat het BGV de man verplicht om zowel het Belgische grondgebied te verlaten als de overige Schengenlanden.

DVZ had op het moment van het nemen van de beslissing tot afgifte van het BGV nog geen kennis van het feit dat de Afghaanse man ook in andere lidstaten asiel aanvroeg. Maar de Afghaanse man kan dit wel inroepen in de procedure voor de RvV. Uit het administratief dossier blijkt dat de Afghaanse man in juni 2016 in Frankrijk in beroep ging tegen de beslissing om hem over te dragen aan Hongarije voor de behandeling van de asielaanvraag. De uitkomst van deze procedure is nog niet gekend maar het terugnameverzoek aan de Hongaarse autoriteiten leidde tot een stilzwijgend akkoord. De Franse autoriteiten lieten de Afghaanse man wel vrij en droegen hem niet over aan Hongarije.   

De RvV stelt vast dat DVZ voor het afgeven van het BGV geen zorgvuldige feitenvinding heeft gedaan. DVZ heeft niet alle pertinente gegevens in rekening gebracht. De Afghaanse man heeft geen paspoort en geen visum. DVZ voorzag ook niet in een gedwongen overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat zodat dan de nodige documenten voorzien worden. De Afghaanse man loopt dus het risico gerepatrieerd te worden van het grondgebied van alle Schengenlidstaten. Dit zou dan gebeuren zonder dat hij de kans krijgt in de verantwoordelijke lidstaat de asielprocedure te doorlopen. De RvV besluit tot een schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. De RvV vernietigt dan ook het BGV en het inreisverbod.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen