9 oktober 2017

Vanaf 1 november 2017 veranderen de voorwaarden voor de sociale huur: de huurder zal niet langer inburgerings- en taalbereidheid moeten aantonen om zich te kunnen inschrijven als sociale huurder. Het inburgeringsbeleid wordt losgekoppeld van de sociale huur. Wel wordt een nieuwe huurdersverplichting in het leven geroepen: taalkennis Nederlands van niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) moet bewezen worden. De Vlaamse Wooncode werd hiertoe aangepast door het decreet van 10 maart 2017.

Tot 31 oktober 2017 gelden inburgering (voor verplichte inburgeraars) en taalbereidheid als voorwaarde om ingeschreven en toegelaten te worden als sociale huurder, en ook als blijvende huurdersverplichting. Beide waren verplichtingen tot het leveren van inspanningen, niet tot het behalen van resultaten.

Wat verandert?

De sociale huur wordt losgekoppeld van een inburgeringsvoorwaarde: inburgering behoort immers tot het beleidsdomein integratie en inburgering en wordt binnen dat domein opgevolgd en eventueel zelfs gesanctioneerd. Het is dus niet nodig om ook de sociale huur te koppelen aan een inburgeringsvoorwaarde.

De taalbereidheidsvoorwaarde wordt omgevormd tot een taalkennisvereiste: de sociale huurder zal moeten aantonen dat hij, binnen 1 jaar nadat de huurovereenkomst gestart is, voor Nederlands het taalniveau A1 van het ERK heeft. De bereidheid om de taal te leren is dus niet meer voldoende, er moet een resultaat getoond worden.

Op wie is deze nieuwe voorwaarde van toepassing?

De nieuwe taalkennisvereiste geldt niet voor huidige huurders, maar alleen voor personen wiens huurcontract start vanaf 1 november 2017.

Er gelden uitzonderingen voor:

  • huurders die omwille van ernstige ziekte of handicap niet aan de vereiste kunnen voldoen.
  • huurders met beperkte cognitieve vaardigheden die een attest van uitgeleerdheid voorleggen. Dat attest wordt uitgereikt door de Centra voor Basiseducatie.
  • huurders die omwille van beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kunnen voldoen aan de verplichting. Zij krijgen een jaar uitstel.
  • huurders die de taallessen nog niet konden starten omdat er geen geschikt aanbod is. Ook zij krijgen een jaar uitstel.

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Als de huurder het taalniveau niet haalt, en niet aantoont dat hij onder een uitzondering valt, kan enkel een administratieve geldboete volgen. Een ontbinding van het huurcontract is niet mogelijk.

De taalkennisvereiste is geen voorwaarde om te kunnen inschrijven of toegelaten te worden tot de sociale huur, maar een blijvende huurdersverplichting. De verplichting om het taalniveau te behalen blijft gelden totdat de huurder er aan voldoet: je kan de verplichting dus niet ‘afkopen’ door eenmaal de boete te betalen. Er kan dus herhaaldelijk een boete opgelegd worden.

Opmerking Raad van State

De Raad van State merkte op dat er ook andere manieren voorzien zouden moeten worden om beperkte cognitieve vaardigheden aan te tonen, naast het attest van uitgeleerdheid dat enkel door de Centra voor Basiseducatie wordt afgeleverd. Ook voor analfabeten is geen andere mogelijkheid voorzien, hoewel hun taaltrajecten vaak langer dan een jaar duren.