Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
191.976
Gezinshereniging – familielid van een Belg die gebruik heeft gemaakt van het vrij verkeer – art. 40ter Vw. – art. 40bis, § 2 Vw. – geen samenwoonst in Zwitserland – voorwaarde wordt niet gesteld in art. 40bis - vernietiging

Art. 40ter Vw., § 1 stelt:

“De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een burger van de Unie.”

 

Dit artikel stelt niet als voorwaarde dat het familielid, samen met de Belgische referentiepersoon, voordien in een andere lidstaat moest verblijven. Door deze bijkomende voorwaarde op te leggen voegt DVZ een voorwaarde toe aan de wet.