Je vindt de wettelijke basis in artikel 12bis, §3 Verblijfswet.

Kan je de procedure in België opstarten?

In de volgende gevallen kan je de aanvraag in België indienen:

 • je hebt al een (ander) verblijfsrecht van meer dan drie maanden (bv. een verblijfsrecht als buitenlands student of een machtiging tot verblijf via regularisatie)
 • je bent niet visumplichtig en hebt een kort wettig verblijf (van maximum drie maanden)
 • je bent visumplichtig en kwam naar België met een visum C 'met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België'. Zowel het voltrekken van het huwelijk als het indienen van de aanvraag gezinshereniging moet gebeuren tijdens het kort wettig verblijf. Gebeurt dat niet, dan kan je de aanvraag gezinshereniging niet (meer) in België indienen (behalve bij buitengewone omstandigheden). Ben je visumplichtig maar ben je al gehuwd in je herkomstland of heb je daar al een gelijkgesteld partnerschap afgesloten? Dan ben je verplicht om daar een visum gezinshereniging aan te vragen bij de Belgische ambassade. Alleen in buitengewone omstandigheden kan je de aanvraag nog indienen bij de Belgische gemeente. De procedure verloopt dan anders. Lees meer op de pagina "Hoe verloopt de procedure in België bij buitengewone omstandigheden?".

Bijdrage in administratieve kosten

Bij je aanvraag op de gemeente leg je het bewijs voor dat je je bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag betaald hebt. Of het bewijs dat je geen bijdrage moet betalen.
Leg je geen betalingsbewijs voor, dan verklaart de gemeente of de DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een bijlage 42, een beslissing van niet-ontvankelijkheid.  
Leg je een betalingsbewijs voor waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt, dan krijg je een bijlage 43. Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) om het resterende bedrag te storten én om het bewijs daarvan voor te leggen. Stelt de gemeente of de DVZ vast dat dit bedrag niet betaald werd binnen deze termijn, dan krijg je een bijlage 42, en wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard. De gemeente stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43  naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een (niet-schorsend) beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen.

Aanvraag bij de gemeente tijdens het wettig verblijf

Binnen de termijn van het wettig verblijf moet je bij de gemeente een aanvraag indienen voor "gezinshereniging".

Bij de aanvraag moet je de volgende bewijzen overmaken:

 • geldige binnenkomstdocumenten (bv. paspoort met geldig visum)
 • bewijs van het wettig verblijf, zoals hierboven beschreven (bv. aankomstverklaring, elektronische A kaart)
 • alle vereiste documenten voor de gezinshereniging  

De gemeente zal de binnenkomstdocumenten controleren, het wettig verblijf en alle andere documenten voor gezinshereniging. Kan je niet alle vereiste documenten voorleggen, dan zal de gemeente je aanvraag niet in overweging nemen en levert het een Bijlage 15ter af. Tegen deze beslissing is enkel een niet-schorsend beroep mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Maak je wel alle vereiste documenten over, dan levert de gemeente een Bijlage 15bis (= bewijs van aanvraag tot verblijf) af en gaat het over tot een woonstcontrole. De gemeente maakt ook een kopie van de aanvraag over aan de DVZ.

Ontvankelijkheidsonderzoek door DVZ

Als DVZ je aanvraag 'kennelijk gegrond' vindt of binnen 5 maanden te rekenen vanaf de datum van de bijlage 15bis geen enkele beslissing ter kennis brengt van de gemeente, dan is je aanvraag ontvankelijk. De gemeente schrijft je dan in in het vreemdelingenregister en geeft je een attest van immatriculatie (oranje kaart), geldig voor 9 maanden.

Als de DVZ je aanvraag onontvankelijk verklaart, bijvoorbeeld omdat je kennelijk niet voldoet aan de voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen, dan krijg je van de gemeente een bijlage 15quater. Die beslissing kan gepaard gaan met een bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissing is een niet-schorsend beroep mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Gegrondheidsonderzoek door DVZ

Tijdens het onderzoek ten gronde van 9 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvraag (bijlage 15bis), gaat de DVZ na of je voldoet aan alle voorwaarden voor gezinshereniging. In principe gebeurt tijdens deze periode ook een onderzoek naar de samenwoonst.

De DVZ kan je attest van immatriculatie (AI) dat 9 maanden geldig is maximaal 2 keer met telkens 3 maanden verlengen bij complexe dossiers.

Er geldt dus een maximale behandelingstermijn van 15 maanden. De DVZ moet je op de hoogte brengen van een eventuele verlenging van de termijn van zes maanden met een gemotiveerde beslissing. Het moet dit doen voor het verstrijken van de termijn van het eerste AI.

Bij een positieve beslissing van DVZ, of wanneer de gemeente geen enkele beslissing ontvangt van DVZ binnen de termijn, krijg je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister geldig voor één jaar in de vorm van een elektronische A kaart. Het attest van immatriculatie wordt mogelijk verlengd tot de afgifte van de A kaart.

De DVZ kan de gezinshereniging alleen weigeren in een van de volgende gevallen:

 • je voldoet niet aan de voorwaarden
 • je hebt geen werkelijk huwelijks of- gezinsleven met je echtgenoot of partner
 • je vormt een gevaar voor de openbare orde of de volksgezondheid
 • jij of je echtgenoot of partner pleegde fraude 
 • je hebt een schijnrelatie

Als de DVZ je gezinshereniging wil weigeren moet het rekening houden met:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiale-, culturele of sociale banden met je land van herkomst

Je krijgt de beslissing om het verblijf te weigeren, eventueel met een bevel om het grondgebied te verlaten, van de gemeente in de vorm van een bijlage 14. Tegen deze beslissing kan je binnen de 30 dagen een annulatieberoep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het beroep is schorsend, maar hierop bestaat een uitzondering.

 Als je geen beroep instelt wordt je verblijf in België onwettig.

Extra informatie