De wet van 3 december 2005 en de omzendbrief van 16 januari 2006 vereenvoudigden de formaliteiten voor een huwelijksaangifte. Daardoor kan de ambtenaar van de burgerlijke stand in veel gevallen zelf de nodige documenten opvragen.

Geboorteakte

Jij en je partner moeten een voor eensluidend verklaard afschrift voorleggen van je geboorteakte. Een uittreksel van de geboorteakte volstaat dus niet. Het moet een volledig afschrift zijn.

Werd de geboorteakte in België opgesteld of overgeschreven en kent de ambtenaar de plaats van overschrijving, dan zal de ambtenaar de akte zelf opvragen.

Kan je geen geboorteakte voorleggen (omdat je bijvoorbeeld je land ontvlucht bent), dan kan je een procedure starten ter vervanging van je geboorteakte.

Bewijs van identiteit

Jij en je partner moeten je identiteit bewijzen. In principe doe je dat met een identiteitskaart of een paspoort. Kan je geen identiteitskaart of paspoort voorleggen, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand elk ander document aanvaarden dat je identiteit bewijst. Bijvoorbeeld een rijbewijs of laissez passer met foto. Er moet altijd een foto staan op het voorgelegde identiteitsbewijs. Tenzij die eis onredelijk zou zijn.

Bewijs van nationaliteit

Je kan dit document opvragen in je land van herkomst.

Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister? Dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand deze gegevens zelf opzoeken in het Rijksregister en als bewijs toevoegen aan het dossier. Tenzij de ambtenaar vindt dat de informatie in het Rijksregister niet correct is, onvolledig of niet bijgewerkt. Dan zal hij toch een bewijs van nationaliteit vragen. De soepele bewijsregeling geldt niet als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Bewijs van ongehuwde staat

Jij en je partner moeten bewijzen dat je ongehuwd bent. Je kan onmogelijk een huwelijksaangifte doen als jij of je aanstaande echtgenoot nog in een echtscheidingsprocedure zit.

In principe bewijs je je ongehuwde staat met een attest van ongehuwdheid.

Was je vroeger al gehuwd? Dan bewijs je je ongehuwde staat door een bewijs voor te leggen van de ontbinding of nietigverklaring van je vorig huwelijk. Als de (laatste) echtscheiding of nietigverklaring in België uitgesproken of overgeschreven werd, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand dat bewijs zelf opvragen.

Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister? Dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand deze gegevens zelf opzoeken in het Rijksregister en als bewijs toevoegen aan het dossier. Tenzij de ambtenaar vindt dat de informatie in het Rijksregister niet correct is, onvolledig of niet bijgewerkt. Bijvoorbeeld bij een lopend onderzoek naar de ontbinding van een vorig huwelijk. In dat geval zal hij toch een bewijs van ongehuwde staat vragen. De soepele bewijsregeling geldt niet als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Bewijs van inschrijving of bewijs van je verblijfplaats in België

Je moet het bewijs leveren van je inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister of een bewijs van je actuele verblijfplaats. Mogelijk moet je ook bewijzen dat je je gewone verblijfplaats in België hebt sinds meer dan drie maanden.

Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister? Dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand deze gegevens zelf opzoeken in het Rijksregister en als bewijs toevoegen aan het dossier. Tenzij de ambtenaar vindt dat de informatie in het Rijksregister niet correct is, onvolledig of niet bijgewerkt. Dan zal hij toch een bewijs van inschrijving of van verblijfplaats vragen. De soepele bewijsregeling geldt niet als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Ben jij, noch je partner, ingeschreven in het Rijksregister en is jullie actuele verblijfplaats in België, dan moet je ook nog bewijzen dat je je gewone verblijfplaats in België hebt sinds meer dan 3 maanden. Dat bewijs kan je leveren met alle mogelijke bewijsmiddelen. Bijvoorbeeld met een vliegtuigticket, betaling van huurgelden, bewijs van administratieve formaliteiten bij de overheden of een verslag door de wijkagent.

Toestemming van je afwezige aanstaande echtgenoot

Normaal gebeurt een huwelijksaangifte door de beide aanstaande echtgenoten. Wil je de huwelijksaangifte alleen doen? Dan moet je een gelegaliseerd schriftelijk bewijs voorleggen waarin de afwezige aanstaande echtgenoot instemt met de aangifte.

Akte van gewoonterecht (certificat de coutûme)

Alleen de vreemde partner moet dit document voorleggen. Het is een authentiek document uit zijn land van herkomst waarin de voorwaarden staan vermeld om te kunnen huwen volgens zijn nationale recht. Het document moet de ambtenaar van de burgerlijke stand toelaten om na te gaan of de vreemde partner voldoet aan de voorwaarden om te huwen, die op hem van toepassing zijn.

Andere documenten

Daarnaast kan de ambtenaar van de burgerlijke stand elk ander document vragen dat hij noodzakelijk vindt om te kunnen nagaan of je voldoet aan de wettelijke voorwaarden om te huwen (bijvoorbeeld een eventuele ontheffing van de leeftijdsvereiste door de jeugdrechtbank). Vraagt de ambtenaar dat je nog een andere akte van de burgerlijke stand voorlegt? Als de akte in België opgemaakt is of overgeschreven werd, zal hij het bewijs zelf opvragen.

Extra informatie