Vreemde nationaliteiten in België

Hoe groot is de vreemde bevolking in België? De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Economie berekent dat op basis van het Rijksregister. Bij hen vind je onder andere gegevens over:

 • internationale migraties
 • registerwijzigingen
 • nationaliteitswijzigingen.

Ga naar de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Economie 

Personen van vreemde afkomst in Vlaanderen

Het Kenniscentrum Statistiek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering verzamelt cijfers over onder andere:

 • demografie
 • de integratiesector
 • de houding van Vlamingen tegenover migranten. 

De cijfers worden elk jaar gebundeld in de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND)

Cijfers over het aantal personen van vreemde herkomst in het Vlaams Gewest vind je in  'De gekleurde samenleving' .

Voor steden en gemeenten

Cijfers per gemeente: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM)

Wie is de doelgroep van het lokale inburgerings- en integratiebeleid? In de LIIM vind je per gemeente:

 • de omvang en samenstelling van deze groep
 • de maatschappelijke positie: werk, onderwijs, huisvesting, welzijn, armoede en participatie

De LIIM is ontwikkeld door de Studiedienst van de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Binnenlands bestuur. Hij bestaat uit een set omgevingsindicatoren over lokale inburgering en integratie. Lokale besturen vinden op de LIIM betrouwbare cijfers om hun integratiebeleid te plannen. De LIIM wordt elk jaar in december geactualiseerd

Ga naar de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor

Cijfers per provincie: Provinciale Steunpunten Sociale Planning

De provinciale steunpunten maken cijfers toegankelijk voor de steden en gemeenten in hun regio. Bijvoorbeeld met gemeentelijke fiches of jaarboeken.

Cijfers over armoede: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Hier vind je onder andere cijfers over het aantal personen dat een leefloon trekt. De cijfers zijn beschikbaar per gemeente, geslacht, leeftijd en nationaliteit. 

Ga naar de website van de FOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid 

Cijfers over arbeidsmarkt en arbeidskaarten

Cijfers over arbeidskaarten en arbeidsvergunningen vind je in de jaarverslagen van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.

Ook over de situatie van mensen van vreemde herkomst op de arbeidsmarkt vind je er statistieken

Het aantal werkzoekenden per nationaliteit is te vinden bij Arvastat.  De VDAB publiceert er regelmatig nieuwe cijfers.

Cijfers over asiel, regularisatie en vrijwillige terugkeer

Cijfers over asielaanvragen vind je bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.

Bij Vreemdelingenzaken vind je ook statistieken over:

 • de behandelingstermijn van visumaanvragen
 • humanitaire machtigingen tot verblijf

Over de opvang van asielzoekers en niet-begeleide minderjarigen vind je cijfers op de website en in jaarverslagen van Fedasil.

Cijfers over vrijwillige terugkeer staan:

 • in het jaarverslag van Fedasil
 • bij de Internationale Organisatie voor Migratie.

Cijfers over nieuwkomers en inburgering

Het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceert  cijfers over nieuwkomers, de herkomstlanden en inburgeringscontracten in Vlaanderen en Brussel:

Cijfers over woonwagenbewoners

Het exacte aantal woonwagenbewoners in Vlaanderen is niet bekend. Onder meer omdat zij zowel in een woonwagen als in een huis kunnen wonen.

In 2011 woonden naar schatting 967 gezinnen daadwerkelijk in een woonwagen of caravan.

Cijfers over het aantal woonwagenterreinen en het aantal standplaatsen zijn er wel:

Ga naar de Vlaamse profielschets van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Internationale cijfers

Europese Unie

Eurostat, het statistische bureau van de Europese Commissie houdt migratiestatistieken bij voor alle landen van de Europese Unie. Elk jaar brengt het een jaarboek uit. 

Wereldwijd

Voor cijfers over vluchtelingen, asielzoekers, ontheemden, staatlozen en teruggekeerde personen in meer dan 150 landen kan je terecht bij het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties, het UNHCR

Onderwijs wereldwijd

Het onderzoeksprogramma PISA (Program for International Student Assessment) van de OESO vergelijkt het onderwijsniveau van leerlingen en verschillende landen. Ook gelijke onderwijskansen worden vergeleken. Er is een database beschikbaar en de gegevens zijn verwerkt in rapporten.