Hoe een diploma laten gelijkschakelen?

Bij de administratie onderwijs (Naric Vlaanderen) kan je een buitenlands diploma volledig laten gelijkschakelen.

Bij hogescholen en universiteiten kan je een buitenlands diploma hoger onderwijs gedeeltelijk laten gelijkschakelen. Je krijgt dan vrijstellingen voor sommige opleidingsonderdelen. Dat gebeurt op basis van een procedure voor het erkennen van verworden kwalificaties (EVK-procedure).

Je kan een pakket van verworven competenties laten erkennen (via specifieke EVC-procedures):

  • bij de associaties hoger onderwijs
  • in het volwassenenonderwijs
  • in het secundair-na-secundair onderwijs (Se-n-Se)
  • in het deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Wat is het belang van diplomagelijkschakeling?

Diplomagelijkschakeling biedt veel voordelen:

  • voor de betrokkenen: op persoonlijk, sociaal, economisch vlak en in de educatieve context krijgen ze meer kansen, perspectieven en erkenning voor hun kennen en kunnen. Voor nieuw- en oudkomers die in het buitenland kwalificaties en competenties verworven hebben, kan die erkenning cruciaal zijn voor een betere maatschappelijke positie.
  • voor de werkgevers: ze krijgen een beter zicht op de competenties van (potentiële) werknemers.
  • voor het onderwijs: het kan gerichter leertrajecten opzetten voor studenten, wordt toegankelijker voor bepaalde doelgroepen, …
  • voor de maatschappij: de ontwikkeling van de kennismaatschappij wordt gestimuleerd, talent krijgt gemakkelijker een plaats in onze maatschappij, de professionele mobiliteit wordt gestimuleerd, …

Wat doet het Agentschap Integratie en Inburgering?

We ondersteunen de inburgeraars. De inburgeraar die een primair inburgeringstraject volgt, krijgt bij het Agentschap Integratie en Inburgering begeleiding bij de gelijkschakeling van zijn buitenlands diploma. Het doet dat in samenwerking met Naric Vlaanderen.

We adviseren het beleid. Het Agentschap Integratie en Inburgering spoort knelpunten op en formuleert beleidsadviezen om procedures voor diplomagelijkschakeling toegankelijker te maken voor nieuw- en oudkomers.

We willen diplomagelijkschakeling voor iedereen bereikbaar maken. De procedures zijn complex, en wie een buitenlands diploma wil laten gelijkschakelen, moet begeleiding op maat kunnen krijgen. Het Agentschap Integratie en Inburgering werkt aan scenario’s waarin dat mogelijk is.

We willen de samenleving ook bewust maken van de waarde van een buitenlands diploma. Zo werkt het Agentschap Integratie en Inburgering, samen met de Koning Boudewijnstichting, aan een bewustmakingscampagne voor werkgevers en het ruime middenveld..

 

Extra informatie