Wat is ‘Managers van diversiteit’?

Wat is het?

'Gezocht: Managers van diversiteit' is een projectoproep van de Vlaamse overheid. Met die oproep steunt de Vlaamse overheid sinds 2006 elk jaar een reeks projecten die het inburgeringsbeleid en het samenleven in diversiteit versterken. 

Elk jaar staat een ander thema centraal.

Sinds 2010 ondersteunt het Kruispunt Migratie-Integratie de projecten 'managers van diversiteit'.

Voor wie?

 • lokale en provinciale besturen;
 • verenigingen met rechtspersoonlijkheid of verenigingen die erkend zijn door een openbare overheid, publieke of private instellingen, op individuele basis of in samenwerking met een openbare overheid;
 • privéondernemingen of bedrijven;
 • feitelijke verenigingen

Doel?

Organisaties, bedrijven en burgers in heel Vlaanderen aanmoedigen om experimenten op te zetten rond het samenleven in diversiteit.

Welke projecten werden tot nu toe goedgekeurd?

2010: Huwelijksmigratie

In ons land huwt meer dan de helft van de jongeren van Turkse en Marokkaanse origine met een partner uit het land van herkomst. Dat maatschappelijk fenomeen zal door de toenemende mobiliteit en globalisering blijven bestaan.

De minister van Inburgering riep op om creatief na te denken over de thematiek. Hij stelde een miljoen euro projectsubsidies ter beschikking. Veertien projecten werden geselecteerd. 

Lees meer over de veertien geselecteerde projecten

2011: Samen inburgeren

In 2011 deed de minister een beroep op vrijwilligers om inburgeraars te begeleiden. Zij worden inburgeringscoaches genoemd. 

Lees meer over 'Samen Inburgeren' op de website www.sameninburgeren.be en bekijk de resultaten in het eindrapport 'Samen Inburgeren' .

2012: Oefenkansen Nederlandse taal

Een cursus Nederlands volstaat vaak niet om Nederlands te leren. Anderstaligen moeten ook de kans krijgen om het Nederlands te gebruiken.

Met de oproep van 2012 moedigt de Vlaamse overheid lokale besturen en het maatschappelijk middenveld aan om mensen die Nederlands leren meer oefenkansen te geven.

De Vlaamse Overheid keurde 27 projecten goed:

 • dertien projecten zijn gericht op het verder verspreiden van bestaande methodieken
 • veertien projecten experimenteren met oefenkansen Nederlands.

Lees meer over het project op de website www.taalboulevard.be  

Waarvoor kan je bij het Kruispunt Migratie-Integratie terecht?

Het Kruispunt Migratie-Integratie biedt projectondersteuning aan de managers.

De projectondersteuner:

 • volgt de projecten op en biedt hulp waar nodig. Bijvoorbeeld door een vorming op maat aan te bieden;
 • bouwt een netwerk uit door de verschillende projecten te verbinden, en bewaart een overzicht van wie in Vlaanderen nog met het onderwerp bezig is;
 • legt contacten tussen de projectmanagers en mogelijke afnemers van de eindproducten met als doel: de verankering van projectresultaten en eindproducten;
 • verzamelt en vertaalt alle nuttige methodieken en instrumenten van de opgeleverde producten;
 • helpt de projectresultaten mee zichtbaar maken.

 

Extra informatie