Doel

Een samenleving die constructief omgaat met de gevolgen van migratie: dat is het doel van het integratiebeleid van de Vlaamse overheid.

Het integratiebeleid is een beleid met drie sporen:

 1. Emanciperen
  Doel: iedereen kan evenwaardig deelnemen aan de samenleving.
 2. Toegankelijk maken
  Doel: diensten en organisaties zijn toegankelijk voor alle burgers. Iedere burger heeft recht op een goede dienstverlening, los van zijn of haar herkomst.
 3. Samenleven in diversiteit
  Een samenleving waarin mensen van verschillende herkomst goed samenleven: daarvoor is iedereen verantwoordelijk. De overheid wil alle burgers daarvan bewust maken. De sociale cohesie versterken en samenlevingsproblemen oplossen zijn andere prioriteiten.

De regels van het Vlaamse integratiebeleid staan in het Integratiedecreet. Behalve één onderdeel: inburgering. Daarvoor bestaat een apart decreet: het inburgeringsdecreet.

Doelgroep

Samenleven in diversiteit is de verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom richt het integratiebeleid zich op de hele samenleving.

Maar het integratiedecreet benoemt ook twee bijzondere doelgroepen:

 • Mensen die wettelijk en lange tijd in België wonen, maar die bij hun geboorte geen Belg waren of van wie minstens een van de ouders bij hun geboorte geen Belg was. Het decreet heeft bijzondere aandacht voor mensen uit deze doelgroep die in kwetsbare omstandigheden leven.
 • woonwagenbewoners

Het decreet heeft ook aandacht voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut. Als zij wegens een noodsituatie hulp vragen, hebben ze recht op een menswaardige begeleiding, vooral in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De Vlaamse overheid oriënteert hen naar een zinvolle toekomst.

De Vlaamse regering

Het integratiebeleid is een inclusief beleid. De hele regering is ervoor verantwoordelijk. Elke Vlaamse minister geeft het beleid mee vorm in de domeinen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De Commissie Integratiebeleid volgt het integratiebeleid op.

De Vlaamse minister van Inburgering coördineert het integratiebeleid van de Vlaamse regering.

Integratiecentra, sociaal tolk- en vertaaldiensten, Kruispunt Migratie-Integratie

De Vlaamse minister van Inburgering subsidieert 8 integratiecentra, 9 sociaal tolk- en vertaaldiensten en het Kruispunt Migratie-Integratie. Zij ondersteunen de uitvoering van het integratiebeleid op het terrein. Daarnaast organiseren 8 onthaalbureaus inburgeringstrajecten.

Verder erkent de Vlaamse overheid het Minderhedenforum als participatieorganisatie van de bijzondere doelgroepen. Het Minderhedenforum bevordert de participatie van deze bijzondere doelgroepen aan de samenleving.

Lokale besturen en VGC

De lokale besturen voeren het Vlaamse integratiebeleid mee uit. Ze coördineren het lokale integratiebeleid. In sommige steden en gemeenten subsidieert Vlaanderen een integratiedienst.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest coördineert de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het integratiebeleid.

Nieuw decreet

Op 7 juli 2013 heeft de Vlaamse regering een nieuw decreet over inburgering en integratie goedgekeurd. Dat decreet komt in de plaats van de twee huidige decreten: het inburgeringsdecreet en het integratiedecreet.

Extra informatie