Als derdelander moet je deze documenten voorleggen:

 • geldig nationaal paspoort
 • bewijs van voldoende bestaansmiddelen
 • bewijs van het reisdoel
 • bewijs van je verblijfplaats in België
 • bewijs van behoud van centrum van belangen in je herkomstland
 • vervoersbewijs van je heenreis en je terugreis
 • geldige medische reisverzekering
 • bijkomende documenten

Voor derdelands familieleden van Unieburgers gelden soepeler regels voor een visum kort verblijf. De afwijkende regels voor derdelands familieleden van Unieburgers worden door de Dienst Vreemdelingenzaken ook toegepast op derdelands famlilieleden van Belgen. Maar enkel wanneer zij samen gebruik hebben gemaakt van het vrij personenverkeer binnen de EU. Lees meer over de soepeler regels voor kort verblijf als familielid van een Unieburger.  

Geldig nationaal paspoort

Je paspoort moet nog drie maanden geldig zijn na de datum waarop je plant de Schengenzone te verlaten. Bovendien moet je paspoort minstens 2 blanco pagina's bevatten en moet het zijn afgegeven in de loop van de voorbije 10 jaar.

Bewijs van voldoende bestaansmiddelen

Je kan voldoende bestaansmiddelen bewijzen met één van de volgende bewijzen:

 • bewijs van eigen bestaansmiddelen
 • een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis)

Voor een toeristisch visum, eist Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in de praktijk zowel een bewijs van voldoende eigen middelen als een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis). Volgens DVZ slaat de bijlage 3bis op het bewijs van voldoende middelen voor het verblijf in België terwijl het bewijs van de eigen middelen van de toerist kadert in de beoordeling van het zogenaamde vestigingsgevaar. 

Bewijs van het reisdoel

Als toerist kan dat bijvoorbeeld met:

 • een bewijs van hotelreservatie
 • de bevestiging van de reservatie van een georganiseerde reis

Voor een vrienden- of familiebezoek kan dat bijvoorbeeld met:

 • een uitnodigingsbrief die de datum, de duur en het doel van het verblijf vermeldt
 • het bewijs van verwantschap met het familielid dat men bezoekt
 • informatie over de band met de persoon die de betrokkene uitnodigt

Voor een zakenreis kan dat bijvoorbeeld met:

 • een persoonlijke uitnodigingsbrief van een Belgische firma of onderneming
 • een bewijs van de handelsrelaties met de Belgische partners, bijvoorbeeld contracten of facturen
 • een toegangsbewijs voor een congres of een beurs
 • een document dat de activiteiten van de onderneming aantoont
 • een document dat aantoont dat je bent tewerkgesteld door je onderneming

Voor een medisch verblijf en het bekomen van een medisch visum kan dat bijvoorbeeld met (zie onderaan de pagina voor meer info):

 • een attest van een arts, aangeduid door de ambassade van je herkomstland, dat bevestigt dat de behandeling in je herkomstland niet mogelijk is
 • een schriftelijk bewijs van een afspraak voor een onderzoek of hospitalisatie in een ziekenhuis in België

Voor studies, een opleiding of een stage kan dat bijvoorbeeld met:

 • een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling voor een cursus van een theoretische of praktische opleiding en voortgezette opleiding
 • een studentenkaart
 • een attest over de cursus die je wil volgen

Voor een culturele, wetenschappelijke, academische, sportieve of religieuze manifestatie kan dat bijvoorbeeld met:

 • een uitnodiging
 • een toegangsbewijs
 • een inschrijving of het programma van de manifestatie die de naam van de onthalende organisatie vermeldt
 • elk ander bewijskrachtig document dat het voorwerp van de reis vermeldt

Bewijs van je verblijfplaats in België

In geval van een verblijf bij een particulier is dat een uitnodiging van die particulier. In geval van een verblijf in een hotel is dat een bewijsstuk van het hotel, bijvoorbeeld een hotelreservatie.

Bewijs van behoud van centrum van belangen in je herkomstland

Dat kan je bijvoorbeeld bewijzen met een tewerkstellingsattest, een bezit van onroerend goed of informatie over je gezinssituatie.

Vervoersbewijs van je heenreis en je terugreis

Je moet je retourbiljet pas voorleggen als je de bevestiging krijgt van de afgifte van het visum. Dus nog niet wanneer je je visumaanvraag indient.

Bij je aanvraag kan wel een bewijs van de reservering van een retourbiljet gevraagd worden.

Geldige reisverzekering voor medische bijstand

Je moet bewijzen dat je een toereikende en geldige medische reisverzekering hebt. Tenzij je een diplomatiek paspoort hebt of zeevarende bent. In die gevallen wordt vermoed dat je aan de verzekeringsplicht voldoet. 

Je moet je reisverzekering pas voorleggen als je de bevestiging krijgt van de afgifte van het visum. Dus nog niet wanneer je je visumaanvraag indient. 

Niet alle polissen worden aanvaard. Vraag bij de diplomatieke of consulaire post de verzekeringsmaatschappijen op waarvan de polis wel wordt aanvaard.

Je moet de verzekering afsluiten in je land van verblijf. Als dit niet mogelijk is, dan kan je de polis in een ander land afsluiten. Als de garant de verzekering afsluit, dan moet hij dat in zijn eigen woonplaats doen.

Bijkomende documenten

Het is mogelijk dat bijkomende documenten worden gevraagd. Maar het is ook mogelijk dat de diplomatieke of consulaire post van oordeel is dat je niet alle bovenvermelde documenten moet voorleggen. 

Als je een visum kort verblijf met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België of het afleggen van een verklaring van een wettelijke samenwoning aanvraagt, dan zijn er andere documenten vereist.

Bijkomende documenten voor een visum kort verblijf om medische redenen

 • Bewijs niet-beschikbaarheid medische zorgen in herkomstland : DVZ vereist dat de niet-beschikbaarheid van de medische zorgen in het herkomstland geattesteerd wordt door een arts aangeduid door de ambassade of het consulaat. Ook eventuele elementen met betrekking tot de kwaliteit van de zorgen in het herkomstland moeten door deze arts geattesteerd worden.

  Andere documenten die de niet-beschikbaarheid van de medische zorgen aantonen, kunnen ook aan het dossier worden toegevoegd. DVZ beoordeelt ieder dossier individueel.

 • Afspraak met behandelend arts in België : Een bewijs van een afspraak met de behandelende arts in België moet bij de aanvraag gevoegd worden. Een consultatie met een specialist kan volstaan.
 • Kostenraming medische zorgen : In geval van een operatie moet een kostenraming van de medische zorgen bij de aanvraag gevoegd worden. Afhankelijk van deze kostenraming zal je ook moeten aantonen dat jij of iemand anders (een medische reisverzekering, een garant…) zal instaan voor de medische kosten.

 

Extra informatie