Beroep bij de bevoegde minister

Als je wettig in België verblijft, kan je bij de bevoegde gewestminister in beroep gaan tegen de weigering van de arbeidskaart A.

Voor Vlaanderen dien je het beroep in bij:

Het Vlaamse Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie,
afdeling arbeidsmarkt - Cel Migratie,
Koning Albert II-laan 35 bus 21,
1030 Brussel.

  • per aangetekende brief
  • binnen 1 maand nadat de negatieve beslissing werd meegedeeld
  • Het beroep moet gemotiveerd zijn en opgesteld zijn in 1 van de 3 landstalen
  • Van zodra het beroep werd ontvangen, word je hiervan op de hoogte gebracht door een ontvangstmelding
  • De administratie kan, indien het dit nodig acht, verdere inlichtingen inwinnen bij alle mogelijke betrokken instanties en formuleert op basis van het dossier een advies

De bevoegde minister, waarnaar dit advies wordt doorgezonden, neemt de beslissing. Indien hij het beroep aanvaardt, zal hij de administratie de opdracht geven een arbeidskaart A af te leveren.

Beroep bij de Raad van State

Tegen een negatieve beslissing in beroep staat een beroep bij de Raad van State open. Dit beroep moet ingediend worden binnen 60 dagen.

  • De Raad van State bekijkt enkel of de procedure correct verlopen is en zal nooit uitspraak doen over de opportuniteit van de beslissing om een arbeidsvergunning te weigeren (doet dus geen onderzoek ten gronde).
  • De procedure kan heel lang duren: van enkele maanden tot enkele jaren.
  • Indien de Raad van State de beslissing vernietigt, moet de bevoegde gewestminister de aanvraag opnieuw onderzoeken.
  • De Raad van State zal nooit een verplichting opleggen tot het afleveren van een arbeidskaart. Dat blijft de bevoegdheid van de bevoegde gewestminister.
Extra informatie