Beroep bij de bevoegde minister

Zowel werkgever als werknemer (indien hij wettig in België verblijft) kunnen bij de bevoegde gewestminister in beroep gaan tegen de weigeringsbeslissing.

Voor Vlaanderen dien je het beroep in bij:

Het Vlaamse Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie,
Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren,
Koning Albert II-laan 35 bus 21,
1030 Brussel.

  • per aangetekende brief
  • binnen 1 maand nadat de negatieve beslissing werd meegedeeld
  • Het beroep moet gemotiveerd zijn en opgesteld zijn in 1 van de 3 landstalen
  • Van zodra het beroep werd ontvangen, word je hiervan op de hoogte gebracht door een ontvangstmelding

De administratie kan, indien het dit nodig acht, verdere inlichtingen inwinnen bij alle mogelijke betrokken instanties (bijv. VDAB, Dienst Vreemdelingenzaken,...) en formuleert op basis van het dossier een advies.

De bevoegde minister, waarnaar dit advies wordt doorgezonden, neemt de beslissing. Indien hij de negatieve beslissing waartegen het beroep werd ingesteld, verwerpt, zal hij de administratie de opdracht geven een arbeidsvergunning en arbeidskaart B af te leveren.

Dit gebeurt slechts heel uitzonderlijk, omdat de minister enkel afwijkingen kan toestaan van bepaalde punten die limitatief zijn opgesomd in de wet. Bovendien moet het om een individueel behartenswaardig geval gaan. En moeten er gegronde en relevante economische of sociale motieven zijn. De beslissing van de minister moet hoe dan ook gemotiveerd zijn.

Gemiddeld duurt deze beroepsprocedure een drie- of viertal maanden. Afhankelijk van het al dan niet vragen van bijkomende inlichtingen of adviezen kan deze termijn langer of korter zijn. 

Beroep bij de Raad van State

Tegen een negatieve beslissing in beroep staat een beroep bij de Raad van State open. Dit beroep moet ingediend worden binnen 60 dagen.

  • De Raad van State bekijkt enkel of de procedure correct verlopen is, en zal nooit uitspraak doen over de opportuniteit van de beslissing om een arbeidsvergunning te weigeren (doet dus geen onderzoek ten gronde).
  • De procedure kan heel lang duren: van enkele maanden tot enkele jaren.
  • Indien de Raad van State de beslissing vernietigt, moet de bevoegde Gewestminister de aanvraag opnieuw onderzoeken.
  • De Raad van State zal nooit een verplichting opleggen tot het afleveren van een arbeidsvergunning. Dat blijft de bevoegdheid van de bevoegde Gewestminister.
Extra informatie