Tijdens de asielprocedure

Werken als werknemer

Je mag werken met een arbeidskaart C na een wachtperiode van 4 maanden. De wachtperiode loopt vanaf de daadwerkelijke indiening van je verzoek om internationale bescherming (bijlage 26 of bijlage 26quinquies). 

Tijdens de wachtperiode van 4 maanden mag het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geen weigeringsbeslissing hebben genomen. Je kan werken met een arbeidskaart C tot er een beslissing wordt betekend door het CGVS of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Werken als zelfstandige

Tijdens je asielprocedure krijg je een attest van immatriculatie. Je mag werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt. Omdat je verblijfsrecht erg onzeker is, mag je activiteit geen buitensporige investeringen vereisen.

Na erkenning als vluchteling

Werken als werknemer

Als erkende vluchteling ben je altijd vrijgesteld van arbeidskaart om te werken.

Als je erkend werd als vluchteling, dan heb je een elektronische vreemdelingenkaart A die 5 jaar geldig is. 5 jaar na het indienen van je asielaanvraag krijg je een een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). De vrijstelling van arbeidskaart geldt in beide gevallen. 

Werken als zelfstandige

Als je erkend werd als vluchteling, dan ben je vrijgesteld van beroepskaart om een zelfstandige activiteit uit te oefenen. 

Als je erkend werd als vluchteling, dan heb je een elektronische vreemdelingenkaart A die 5 jaar geldig is. 5 jaar na het indienen van je asielaanvraag krijg je een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). De vrijstelling van arbeidskaart geldt in beide gevallen.

Na toekenning subsidiaire bescherming

Werken als werknemer

Als je subsidiaire bescherming kreeg, dan heb je een elektronische vreemdelingenkaart A, die één of twee jaar geldig en verlengbaar is. Daarmee mag je werken met een arbeidskaart C. 

5 jaar na het indienen van je asielaanvraag krijg je een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). Je hebt dan een vrijstelling van arbeidskaart om te werken.

Werken als zelfstandige

Als je de subsidiaire beschermingsstatus kreeg, dan heb je een elektronische vreemdelingenkaart A, die één of twee jaar geldig en verlengbaar is. Je mag werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

5 jaar na het indienen van je asielaanvraag krijg je een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). Je bent dan vrijgesteld van beroepskaart.

Extra informatie