Hoe dien je een aanvraag tot vestiging in?

Je kan de vestiging aanvragen bij de gemeente, via de dienst Bevolking. Deze dienst zal je aanvraag registreren door het document bijlage 16 in te vullen en gaat na of je een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebt.

  • Heb je geen verblijfsrecht van onbepaalde duur, dan neemt de gemeente jouw aanvraag niet in overweging en krijg je een bijlage 16ter.
  • Heb je wel een verblijfsrecht van onbepaalde duur, dan stuurt de gemeente jouw aanvraag door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en ontvang je als bewijs van de aanvraag een bijlage 16bis.

Hoe wordt jouw aanvraag tot vestiging behandeld?

De DVZ zal je vestigingsaanvraag onderzoeken en neemt binnen 5 maanden na  jouw aanvraag een beslissing ten gronde.

In afwachting van de behandeling van de aanvraag behoud je jouw elektronische B kaart. Als de geldigheidsduur van die kaart verloopt tijdens de behandeling van de aanvraag, dan krijg je een bijlage 15.

Welk verblijfsdocument krijg je als jouw aanvraag goedgekeurd werd?

Bij een positieve beslissing wordt je ingeschreven in het Bevolkingsregister. Dat gebeurt ook als er 5 maanden na de aanvraag nog geen beslissing is.

Jouw elektronische B kaart (of bijlage 15) wordt dan vervangen door de elektronische C kaart. Deze kaart is vijf jaar geldig, maar wordt elke vijf jaar automatisch verlengd zonder enige voorwaarde.

Welk document krijg je als jouw aanvraag geweigerd werd?

Bij een negatieve beslissing krijgt je een bijlage 17.

Deze bijlage 17 heeft niet tot gevolg dat je jouw recht op permanent verblijf in België verliest. Je blijft in het bezit van je elektronische B kaart.

Tegen een negatieve beslissing kan je beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Kan je de vestiging verliezen?

De machtiging tot vestiging kan achteraf worden ingetrokken indien blijkt dat je valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebt gebruikt, fraude hebt gepleegd, of andere onwettige middelen hebt gebruikt in jouw verblijfsprocedure. 

In zo'n geval kan de DVZ beslissen om:

  • Zowel het verblijfsrecht als de vestiging in te trekken: je ontvangt dan een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).
  • Alleen de vestiging in te trekken: je moet dan je elektronische C kaart inleveren, maar je ontvangt dan opnieuw een elektronische B kaart.

Tegen de intrekking van de vestiging (en het verblijfsrecht) kan je een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Extra informatie