Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.976 - 17-05-2019

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – identiteitsbewijs – paspoort voorgelegd dat niet meer geldig is – paspoort was wel geldig op ogenblik aanvraag – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 220.747 - 06-05-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – Gaza – art. 1, D Vluchtelingenverdrag – UNRWA – humanitaire en veiligheidssituatie in Gaza – art. 3 EVRM – terugkeermogelijkheden – actuele veiligheidssituatie – Israëlische blokkade – COI Focus 6 december 2019 en 1 april 2019 – patroon van aanhoudend geweld – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 219.546 - 08-04-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijnse origine – Gaza – art. 1, D Vluchtelingenverdrag – UNRWA – humanitaire en veiligheidssituatie in Gaza – art. 3 EVRM – terugkeermogelijkheden – actuele veiligheidssituatie – Israëlische blokkade – COI Focus 6 december 2019 en 1 april 2019 – patroon van aanhoudend geweld – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 217.609 - 27-02-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – bedreigingen taliban niet aannemelijk - Kabul – subsidiaire bescherming – art. 48/5, § 3 Vw. - intern vestigingsalternatief – IVA – geen situatie van willekeurig geweld - persoonlijke situatie – actuele omstandigheden – redelijkheid – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.632 - 12-02-2019

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – NBMV – vier minderjarige broers – ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen – taskara – geloofwaardigheid documenten – bijkomende documenten – vraagstelling door CGVS niet aangepast aan minderjarigen – veiligheidssituatie in regio van oorsprong – kwetsbaarheid – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 216.455 - 07-02-2019

  Gezinshereniging – moeder van een Nederlands kind – EU-kind – behoeftigheid – ten laste zijn – geen regelmatige stortingen – omvang financiële steun – groot bedrag – schending materiële motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 215.169 - 15-01-2019

  Dublin III – Italië – termijn van 6 maanden voor overdracht – verlenging termijn – ex nunc beoordeling nieuwe stukken - lange debatten - afzonderlijke behandeling schorsing en annulatie buiten UDN – HvJ 16 februari 2017, nr. C-578/16, C.K. t. Republika Slovenija - medische problematiek – zware hernia – heelkundige ingreep vereist – art. 3 EVRM – toegang tot gezondheidszorg in Italië – hangt samen met formele registratie – problemen met registratie - AIDA-rapport - EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland – effectief rechtsmiddel – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.217 - 19-12-2018

  Student – aanvraag vanuit onwettig verblijf – BGV – brief ombudsman ter terechtzitting neergelegd – procedure van inquisitoriale aard – nieuwe feiten – brief kon niet eerder voorgelegd worden – geen belang – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.142 - 17-12-2018

  Gezinshereniging –ouder van een Belgisch minderjarig kind – inreisverbod - HvJ 2 mei 2018, C-82/16, K.A – prejudiciële vraag gesteld – BGV bevat beslissing om aanvraag gezinshereniging niet in aanmerking te nemen – art. 20 VWEU – afhankelijkheidsverhouding beoordelen - rekening houden met individuele omstandigheden – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 214.022 - 14-12-2018

  BGV – bijlage 13 – inreisverbod - geen termijn – risico op onderduiken – zwartwerk – geen motivatie voor afwezigheid termijn vrijwillig vertrek – enkel weerslag op inreisverbod – rechtmatigheid BGV – vernietiging inreisverbod

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.789 - 12-12-2018

  Student – visum type D – niet-erkende onderwijsinstelling – art. 58 en 59 Vw. niet van toepassing – art. 9 en 13 Vw. – geen voorzetting van vroegere studies of aansluiting op beroepsactiviteiten – GwH 16 december 2010, nr. 145/2010 – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.658 - 10-12-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – identiteitsdocument – consulaire identiteitskaart – kan worden verkregen na voorleggen andere documenten dan identiteitsdocumenten – identiteit niet met zekerheid aangetoond - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.472 - 04-12-2018

  Gezinshereniging – einde verblijf – intrafamiliaal geweld – art. 42quater, § 4, 4° Vw. – psychisch geweld – niet enkel fysiek geweld beoordelen – geen rekening gehouden met specifieke situatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.342 - 30-11-2018

  BGV – bijlage 13septies – Ethiopië – land van bestemming – geen confrontatie met informatie over Ethiopië – niet duidelijk of verzoeker gehoord werd over mogelijke terugleiding naar Ethiopië – politieke problemen - Oromo gemeenschap - art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.146 - 29-11-2018

  Asielzoekster – Guinée – FGM – slachtoffer vrouwelijke genitale verminking – gebrek aan geloofwaardigheid identiteit – geen afbreuk aan objectieve risico op vervolging – omkering bewijslast – slachtoffer van vervolging - art. 48/7 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.169 - 29-11-2018

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 43 Vw. – openbare orde – uitgesloten van vluchtelingenstatus in Nederland – geen automatische bedreiging voor de samenleving – verzoeker weigert DVZ toestemming te geven om informatie te vragen aan Nederlandse autoriteiten – verhindering onderzoek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 213.010 - 27-11-2018

  Aanvraag statuut langdurig ingezetene – art. 15 bis Vw. – ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar – onderbreking – 9ter heeft geen terugwerkende kracht – AI is geen verblijfstitel – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.617 - 21-11-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – bewijs identiteit – paspoort moeder waarin verzoekster vermeld wordt met foto – zelfde situatie als broers – broers wel gemachtigd tot verblijf – paspoort ook geldig voor verzoekster – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.384 - 19-11-2018

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – gezin erkend als vluchteling – uitsluiting verzoeker wegens oorlogsmisdaden – belangenafweging – fair balance - hoger belang van het kind – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 212.450 - 19-11-2018

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. - feitelijke partner – België-route – rechtsmisbruik – wetsontduiking - verhuis is geen rechtsmisbruik – schijnrelatie – geen uitspraak over oprechtheid relatie – vernietiging

Pagina's