Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-585/16 - 25-07-2018

  (Serin Alheto t. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 12 – Uitsluiting van de vluchtelingenstatus – Personen die zijn geregistreerd bij de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) – Bestaan van een ,eerste land van asiel’ voor een Palestijnse vluchteling in het gebied waar de UNRWA opereert – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46 – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Volledig en ex nunc onderzoek – Omvang van de bevoegdheden van de rechter in eerste aanleg – Onderzoek door de rechter van de behoeften aan internationale bescherming – Onderzoek van de gronden van niet-ontvankelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.169 - 24-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – tegenstrijdig advies ambtenaar-geneesheer –contraindicatie voor vliegtuigreis - fit-to-fly – geen alternatief vervoersmiddel - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 92/2018 - 19-07-2018

  Vreemdelingenrecht - Machtiging tot verblijf - Opeenvolgende verzoeken - Vermoeden van afstand - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 93/2018 - 19-07-2018

  Vreemdelingenrecht - Arbeid - Arbeidskaart - Vorige machtiging tot verblijf – geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.045 - 19-07-2018

  Beslissing tot terugdrijving – E+ kaart verkregen op basis van valse Franse identiteitskaart - UDN – vader van een Belgisch kind – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – schorsing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 16/2392/B - 17-07-2018

  Staatloze – Palestijnse origine – Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – veroordeling mensenhandel – strafrechtelijke veroordeling geen uitsluitingsgrond - gegrond - erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.789 - 13-07-2018

  Asielzoeker- geboren in Iran – familie oorspronkelijk van Irak – homoseksuele geaardheid – identiteit - neergelegde document strookt niet met verklaringen – vaststellingen CGVS pertinent – psychotische stoornis – rekening gehouden met medische situatie - weigering

 • Hof van Justitie - C-89/17 - 12-07-2018

  (Secretary of State for the Home Department t. Rozanne Banger) Prejudiciële verwijzing – EU-burgerschap – Artikel 21 VWEU – Recht van Unieburgers op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder b) – Partner met wie de Unieburger een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft – Terugkeer naar de lidstaat waarvan de Unieburger de nationaliteit bezit – Aanvraag van een verblijfsvergunning – Nauwkeurig onderzoek van de persoonlijke situatie van de aanvrager – Artikelen 15 en 31 – Effectieve rechtsbescherming – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 47

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.686 - 11-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – equivalent geneesmiddel – actief bestanddeel generisch geneesmiddel – beoordelingsbevoegdheid ambtenaar-geneesheer – gedetailleerde verklaring kinderneuroloog waarom andere medicijnen in casu niet adequaat zijn – rekening houden met verslag specialist – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14319/17 - 10-07-2018

  (X. t. Nederland) Geen schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Marokko – geen verzoek tot uitlevering – geen risico op foltering van verdachte van terrorisme in Marokko

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.667 - 10-07-2018

  Asielzoeker- onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – Westelijke Jordaanoever – intern vestigingsalternatief – geen informatie – actualisering landeninformatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.633 - 09-07-2018

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – langdurig verblijf – recente meerderjarigheid –verantwoordelijkheid van de ouders - bewust genesteld in illegaal verblijf – handelen door ouders niet uitgesloten als buitengewone omstandigheid in art. 9bis Vw. – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.607 - 06-07-2018

  Gezinshereniging – einde verblijf – huwelijksakte niet rechtsgeldig - schijnhuwelijk – artikel 27 van het WIPR – de plano erkenning - weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door ambtenaar burgerlijke stand – geen gezag van gewijsde - beroep familierechtbank – huwelijk wel erkend voor visum gezinshereniging - kennelijk onredelijk – ingestelde beroep niet afgewacht – redelijkheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.596 - 06-07-2018

  Inreisverbod – twee jaar - art. 74/11 Vw. – duur inreisverbod – disproportioneel – slechts drie dagen langer dan toegelaten verbleven – evenredigheidsbeginsel – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 86/2018 - 05-07-2018

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - 1. Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie - 2. Gemeenschapsdienst

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.534 - 05-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – levenslange inname medicijn – beschikbaarheid in 1 ziekenhuis in Nigeria – mogelijkheid voor verzoekster – niet onderzocht – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.540 - 05-07-2018

  Derdelands student – art. 61 Vw. - niet-verlenging A-kaart – BGV – twee examenperiodes gemist – doktersattest voor een van de periodes – één van de motieven volstaat – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.545 - 05-07-2018

  Weigering verlenging termijn BGV – aanvechtbare rechtshandeling – art. 39/1 Vw. – art. 74/14 Vw. - schoolgaande kinderen – omzendbrief 29 april 2003 – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-213/17 - 05-07-2018

  (X t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikelen 17, 18, 23 en 24 – Eerder ingeleide, nog lopende procedure voor internationale bescherming in een lidstaat – Nieuw verzoek in een andere lidstaat – Geen terugnameverzoek binnen de gestelde termijnen – Overlevering van de betrokken persoon met het oog op strafrechtelijke vervolging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.583 - 05-07-2018

  Gezinshereniging - ouder van Unieburger - uitsluiting vluchtelingenstatus in Nederland – art. 1 F Vluchtelingenverdrag - ongewenstverklaring in Nederland – openbare orde – art. 43 Vw. – persoonlijk gedrag – individuele beoordeling - vernietiging

Pagina's