Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.359 - 30-07-2018

  Bijlage 13septies – impliciet verzoek om internationale bescherming – Eritrea – BGV – Dublin III – art. 3 EVRM – AIDA-rapport – Italië - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.221 - 26-07-2018

  BGV – verwijderingsmaatregel – RvS 29 mei 2018, nr. 241.623 – art. 3 EVRM – toetsing – beslissing 9ter werd vernietigd – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-585/16 - 25-07-2018

  (Serin Alheto t. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 12 – Uitsluiting van de vluchtelingenstatus – Personen die zijn geregistreerd bij de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) – Bestaan van een ,eerste land van asiel’ voor een Palestijnse vluchteling in het gebied waar de UNRWA opereert – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46 – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Volledig en ex nunc onderzoek – Omvang van de bevoegdheden van de rechter in eerste aanleg – Onderzoek door de rechter van de behoeften aan internationale bescherming – Onderzoek van de gronden van niet-ontvankelijkheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.169 - 24-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – tegenstrijdig advies ambtenaar-geneesheer –contraindicatie voor vliegtuigreis - fit-to-fly – geen alternatief vervoersmiddel - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 92/2018 - 19-07-2018

  Vreemdelingenrecht - Machtiging tot verblijf - Opeenvolgende verzoeken - Vermoeden van afstand - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 93/2018 - 19-07-2018

  Vreemdelingenrecht - Arbeid - Arbeidskaart - Vorige machtiging tot verblijf – geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 207.045 - 19-07-2018

  Beslissing tot terugdrijving – E+ kaart verkregen op basis van valse Franse identiteitskaart - UDN – vader van een Belgisch kind – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – schorsing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 16/2392/B - 17-07-2018

  Staatloze – Palestijnse origine – Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – veroordeling mensenhandel – strafrechtelijke veroordeling geen uitsluitingsgrond - gegrond - erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.789 - 13-07-2018

  Asielzoeker- geboren in Iran – familie oorspronkelijk van Irak – homoseksuele geaardheid – identiteit - neergelegde document strookt niet met verklaringen – vaststellingen CGVS pertinent – psychotische stoornis – rekening gehouden met medische situatie - weigering

 • Hof van Justitie - C-89/17 - 12-07-2018

  (Secretary of State for the Home Department t. Rozanne Banger) Prejudiciële verwijzing – EU-burgerschap – Artikel 21 VWEU – Recht van Unieburgers op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder b) – Partner met wie de Unieburger een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft – Terugkeer naar de lidstaat waarvan de Unieburger de nationaliteit bezit – Aanvraag van een verblijfsvergunning – Nauwkeurig onderzoek van de persoonlijke situatie van de aanvrager – Artikelen 15 en 31 – Effectieve rechtsbescherming – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 47

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.686 - 11-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – equivalent geneesmiddel – actief bestanddeel generisch geneesmiddel – beoordelingsbevoegdheid ambtenaar-geneesheer – gedetailleerde verklaring kinderneuroloog waarom andere medicijnen in casu niet adequaat zijn – rekening houden met verslag specialist – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14319/17 - 10-07-2018

  (X. t. Nederland) Geen schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar Marokko – geen verzoek tot uitlevering – geen risico op foltering van verdachte van terrorisme in Marokko

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.667 - 10-07-2018

  Asielzoeker- onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – Westelijke Jordaanoever – intern vestigingsalternatief – geen informatie – actualisering landeninformatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.633 - 09-07-2018

  Art. 9bis Vw. – buitengewone omstandigheden – langdurig verblijf – recente meerderjarigheid –verantwoordelijkheid van de ouders - bewust genesteld in illegaal verblijf – handelen door ouders niet uitgesloten als buitengewone omstandigheid in art. 9bis Vw. – kennelijk onredelijk - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.607 - 06-07-2018

  Gezinshereniging – einde verblijf – huwelijksakte niet rechtsgeldig - schijnhuwelijk – artikel 27 van het WIPR – de plano erkenning - weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte door ambtenaar burgerlijke stand – geen gezag van gewijsde - beroep familierechtbank – huwelijk wel erkend voor visum gezinshereniging - kennelijk onredelijk – ingestelde beroep niet afgewacht – redelijkheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.596 - 06-07-2018

  Inreisverbod – twee jaar - art. 74/11 Vw. – duur inreisverbod – disproportioneel – slechts drie dagen langer dan toegelaten verbleven – evenredigheidsbeginsel – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 86/2018 - 05-07-2018

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - 1. Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie - 2. Gemeenschapsdienst

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.534 - 05-07-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – levenslange inname medicijn – beschikbaarheid in 1 ziekenhuis in Nigeria – mogelijkheid voor verzoekster – niet onderzocht – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.540 - 05-07-2018

  Derdelands student – art. 61 Vw. - niet-verlenging A-kaart – BGV – twee examenperiodes gemist – doktersattest voor een van de periodes – één van de motieven volstaat – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 206.545 - 05-07-2018

  Weigering verlenging termijn BGV – aanvechtbare rechtshandeling – art. 39/1 Vw. – art. 74/14 Vw. - schoolgaande kinderen – omzendbrief 29 april 2003 – vernietiging

Pagina's