Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 242.623 - 11-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – minderjarigheid blijkt, maar aanpassing leeftijd naar leeftijd die blijkt uit leeftijdsonderzoek - enkel bepalen of persoon al dan niet minderjarig is – rekening houden met opgegeven leeftijd - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.788 - 11-10-2018

  Unieburger – BGV – bijlage 13 – geen termijn – verzoeker opgesloten in gevangenis – tussenstaatse overbrenging – art. 44ter Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.770 - 11-10-2018

  BGV – werk als zelfstandige zonder vereiste machtiging – beroepskaart – vrijstellingen – visum kort verblijf – vrijstelling beroepskaart voor zakenreis - DVZ ging niet na of verzoeker onder vrijstelling viel – schending zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.809 - 11-10-2018

  BGV – inreisverbod – 8 jaar – art. 74/11 Vw. – specifieke omstandigheden van het geval – werk als internationaal vrachtwagenchauffeur – impact op werk verzoeker - vernietiging

 • Raad van State - 242.591 - 10-10-2018

  BGV – art. 74/13 Vw. – belangenafweging – rechtsbescherming – elementen van belangenafweging niet uitdrukkelijk opgenomen in bestreden beslissing – formele motiveringsplicht – geen bijzondere motiveringsplicht in art. 74/13 Vw. – synthesenota – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 242.567 - 09-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek - conclusie niet in overeenstemming - schorsing

 • Raad van State - 242.568 - 09-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek - conclusie niet in overeenstemming - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.727 - 09-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Djibouti – 60 jarige vrouw met zwakke gezondheid – geen geloof aan asielrelaas – tegenstrijdige verklaringen – mogelijkheid om te reizen – art. 8 EVRM – zoon en stiefdochter erkend – geen individuele nood aan bescherming aangetoond – art. 3 EVRM - weigering

 • Grondwettelijk Hof - 126/2018 - 04-10-2018

  Vreemdelingenrecht - Machtiging tot verblijf - Inspanningen tot integratie - Criteria

 • Hof van Justitie - C-652/16 - 04-10-2018

  (Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov t. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Normen voor de erkenning van derdelanders of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU – Artikelen 3, 4, 10 en 23 – Verzoeken om internationale bescherming die afzonderlijk zijn ingediend door leden van hetzelfde gezin – Individuele beoordeling – In aanmerking nemen van bedreigingen jegens het ene gezinslid in het kader van de individuele beoordeling van het verzoek van een ander gezinslid – Gunstiger normen die door de lidstaten kunnen worden gehandhaafd of vastgesteld teneinde asiel of subsidiaire bescherming uit te breiden tot de gezinsleden van degene die internationale bescherming geniet – Beoordeling van de gronden van vervolging – Deelname van een Azerbeidzjaans staatsburger aan het indienen van een klacht tegen zijn land bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Gemeenschappelijke procedureregels – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46 – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Volledig en ex nunc onderzoek – Gronden van vervolging of feitelijke gegevens die zijn verzwegen voor de beslissingsautoriteit maar zijn aangevoerd in het kader van het rechtsmiddel tegen de door die autoriteit gegeven beslissing

 • Hof van Justitie - C-56/17 - 04-10-2018

  (Bahtiyar Fathi t. Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenzen, asiel en immigratie – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Artikel 3 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Behandeling van een verzoek om internationale bescherming zonder dat uitdrukkelijk is beslist welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling – Richtlijn 2011/95/EU – Artikelen 9 en 10 – Vervolging op grond van godsdienst – Bewijs – Iraanse wettelijke regeling inzake apostasie – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46, lid 3 – Daadwerkelijk rechtsmiddel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 04-10-2018

  Doctoraatstudent – BGV – inreisverbod 8 jaar – openbare orde – detentie – risico op onderduiken - UDN – art. 47 EU-Handvest – effectief rechtmiddel – MTHEN – schorsing

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2018/EV/6 - 03-10-2018

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Palestijnse nationaliteit – Montevideo Conventie – internationaal gewoonterecht – bepaald grondgebied – niet-betwist grondgebied geen voorwaarde - permanente bevolking – regering – capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten – gebrek aan officiële erkenning door België geen pijnpunt – ondanks het ontbreken van nationaliteitswetgeving voldoende bewijs dat Palestina betrokkene als onderdaan beschouwd - Cass. 23 januari 2017 – ongegrond - geen erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.455 - 03-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Servië – Roma origine – veilig land van herkomst – art. 57/6/1 Vw. - aangevoerde schending gelijkheidsbeginsel en non-discriminatiebeginsel niet pertinent – geen substantiële redenen aangevoerd – socio-economische situatie Roma in Servië – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.384 - 01-10-2018

  Dublin III – Griekenland – UDN – art. 3 EVRM –AIDA-rapport – kwetsbare verzoekster – verblijf in opvangcentrum in Samos – seksueel geweld - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.319 - 28-09-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – identiteitsbewijs – kaart subsidiaire bescherming in Duitsland – geen identiteitsbewijs - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.344 - 28-09-2018

  Einde verblijf – art. 44bis, § 2 Vw. – openbare orde – belang van het kind – zorgvuldigheidsplicht – geen rekening gehouden met dochter – vragenlijst niet ingevuld door verzoeker – gefragmenteerd onderzoek – DVZ heeft onderzoek gedaan naar verblijfstoestand, strafrechtelijk verleden en familiale situatie – had op de hoogte moeten zijn – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.378 - 28-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Rusland – Tsjetsjeense origine – niet-inoverwegingname meervoudige asielaanvraag – geen nieuwe elementen – melding Staatsveiligheid – religieus radicalisme - niet aannemelijk dat hij in negatieve aandacht Russische autoriteiten zou komen te staan omwille van handelingen gesteld in België - weigering

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 17675/18 - 27-09-2018

  (Saidani t. Duitsland) Beslissing – kennelijk ongegrond – geen schending artikel 2 EVRM (recht op leven) - geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – nationale veiligheid – uitwijzing Tunesië

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.253 - 27-09-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – onmogelijkheid om te reizen – medische redenen – medisch advies – uit informatie blijkt niet dat aandoeningen contra-indicatie zijn om te reizen, maar individueel medisch onderzoek zou tot ander besluit kunnen leiden – motiveringsplicht – vernietiging

Pagina's