Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-175/17 - 26-09-2018

  (X t. Belastingdienst/Toeslagen) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Richtlijn 2005/85/EG – Artikel 39 – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 13 – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 18, artikel 19, lid 2, en artikel 47 – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Beginsel van non-refoulement – Besluit tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming en tot oplegging van een terugkeerverplichting – Nationale regeling die voorziet in rechtspraak in tweede aanleg – Schorsende werking van rechtswege die tot het beroep in eerste aanleg is beperkt

 • Raad van State - 242.435 - 26-09-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – medisch attest niet bezorgd aan DVZ, maar via verzoekschrift naar RvV gestuurd – kennis van het stuk – ongegrond – verwerping

 • Raad van State - 242.437 - 26-09-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – situatie jongste kind – medische problematiek en schoollopen in België – art. 8 EVRM – art. 3 EVRM – schending bewijskracht aanvankelijk bestreden beslissing – uitlegging strijdig met de inhoud ervan – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.955 - 25-09-2018

  Einde verblijf – ontbonden huwelijk met Belgische echtgenote – Turkije – associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit 1/80 – tewerkstelling in België – art. 6 besluit 1/80 – geen ononderbroken tewerkstelling van een jaar – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.688 - 20-09-2018

  Gezinshereniging – familie van erkend vluchteling – art. 10, § 2, 5e lid Vw. – uitzondering op voorwaarden bestaansmiddelen en huisvesting bij aanvraag binnen het jaar – praktische problemen om aanvraag binnen het jaar in te dienen – geen verlenging mogelijk – praktische en financiële moeilijkheden – geen overmacht – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.585 - 19-09-2018

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – bestaansmiddelen – art. 60, § 7 OCMW-wet – geen maatschappelijke dienstverlening – maatschappelijke integratie – tijdelijk karakter sluit stabiel en toereikend karakter niet uit – prognose dat inkomsten redelijkerwijs beschikbaar zijn – effectieve tewerkstelling – geringe productiviteit, herkomst bestaansmiddelen, aard betrekking, bedrag verloning niet relevant in beoordeling of iemand als werknemer kan worden beschouwd – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.472 - 18-09-2018

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – descendent – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – IGO – leefloon – art. 40ter Vw. – sociale bijstand – maatschappelijke dienstverlening – IGO is geen financiële dienstverlening - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-369/17 - 13-09-2018

  (Shajin Ahmed t. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenzen, asiel en immigratie – Vluchtelingenstatus of subsidiaire-beschermingsstatus – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 17 – Uitsluiting van de subsidiaire-beschermingsstatus – Gronden – Veroordeling voor een ernstig misdrijf – Bepaling van de ernst aan de hand van de naar nationaal recht op het misdrijf gestelde straf – Toelaatbaarheid – Vereiste dat een individuele beoordeling plaatsvindt

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.281 - 13-09-2018

  Einde verblijf – niet meer samen met partner - art. 42quater Vw. – uitzondering art. 42quater, § 4 Vw. – huwelijk 3 jaar geduurd waarvan minimum 1 jaar in België – niet van toepassing omdat huwelijk nooit erkend werd door burgerlijke stand gemeente – art. 27 WIPR – de plano erkenning – art. 44 Vb. en art. 30 WIPR – DVZ erkende huwelijksakte door aflevering visum D – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.230 - 12-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – aanvraag aan de grens - Venezuela – medische attesten – humanitaire crisis en socio-economische situatie – geen persoonlijke risico - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.164 - 11-09-2018

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – identiteitsbewijs – militaire kaart – officieel document – niet verkregen louter op basis van verklaringen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.111 - 10-09-2018

  Gezinshereniging – art. 40bis - gezinshereniging met Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer – begrip ten laste – land van herkomst – beoordeling ten aanzien van plaats waar derdelander verbleef op moment van aanvraag gezinshereniging – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 209.125 - 10-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – LSP - Palestijnse origine – Libanon – UNRWA – informatie door CGVS verkregen van ambassade – onduidelijkheid – telefonisch contact – informatie niet afkomstig van UNRWA zelf – geen garanties – precaire situatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.991 - 06-09-2018

  Dublin III – Griekenland – UDN – art. 3 EVRM –AIDA-rapport – verzoeker valt niet onder akkoord met Turkije – uitdrukkelijke garanties – geen onderbreking in procedure van meer dan 9 maanden – situatie in hot-spots lamentabel – uitdrukkelijke individuele garanties dat verzoeker zal worden opgevangen op vasteland – geen schending - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.961 - 06-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor ex-man en schoonfamilie na echtscheiding - ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen – laaggeschoold – in het geheugen gegrift – risicoprofiel alleenstaande vrouw – niet in concreto aangetoond - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.795 - 05-09-2018

  Intrekking subsidiaire bescherming – Irak – veroordeeld tot gevangenisstraf van zes maanden wegens openbare zedenschennis – openbare orde – ernstig misdrijf – art. 55/5/1 Vw. – criteria om ernst van een misdrijf te beoordelen – daden van verzoeker zijn laakbaar en verwerpelijk, maar kunnen niet gekwalificeerd worden als ernstig misdrijf – psychiatrische aandoening – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.766 - 04-09-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – recent verblijf betwist – nieuwe verklaringen in verzoekschrift – grenzen van de ondervraging tijdens de terechtzitting – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.512 - 31-08-2018

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – behoefteanalyse – kwetsbare financiële situatie - verwijzing naar armoedegrens – geen rekening gehouden met behoeften gezin – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.513 - 31-08-2018

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – behoefteanalyse overbodig – stabiele inkomsten – variabel loon en feit dat bronnen van inkomsten variëren is irrelevant - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 208.378 - 29-08-2018

  Gezinshereniging – ouder van Belgische minderjarige kinderen – art. 40ter Vw. – geen samenwoonst – art. 8 EVRM – samenwoonst niet vereist – financiële en/of affectieve banden – kennelijk onredelijk om te vereisen dat hij zeer actief betrokken is - vernietiging

Pagina's