Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 7841/14 - 23-10-2018

  (Levakovic t. Denemarken) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – openbare orde – (jeugd)criminaliteit – ernst van de feiten – vestiging in Denemarken sinds de leeftijd van 9 maanden – belangenafweging – zeer ernstige redenen om uitwijzing te rechtvaardigen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25593/14 - 23-10-2018

  (Assem Hassan Ali t. Denemarken) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – openbare orde – ernst van de feiten – belang van het kind – belangenafweging – zeer ernstige redenen om uitwijzing te rechtvaardigen

 • Hof van Cassatie - C.18.0193.N - 22-10-2018

  Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - termijn - art. 15 WBN - beroepstermijn begint te lopen vanaf ontvangst negatief advies, niet vanaf kennisgeving - verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 141/2018 - 18-10-2018

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Inreisverbod

 • Hof van Justitie - C-662/17 - 18-10-2018

  (E. G. t. Republika Slovenija) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk Europees asielstelsel – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46, lid 2 – Rechtsmiddel tegen een beslissing waarbij is geweigerd de vluchtelingenstatus te verlenen, maar waarbij wel de subsidiairebeschermingsstatus is verleend – Ontvankelijkheid – Geen voldoende belang wanneer de door een lidstaat verleende subsidiairebeschermingsstatus dezelfde rechten en voordelen biedt als die welke krachtens het Unierecht en het nationale recht worden geboden uit hoofde van de vluchtelingenstatus – Relevantie van de individuele situatie van de verzoeker voor het onderzoek van de gelijkheid van die rechten en voordelen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.223 - 18-10-2018

  BGV – inreisverbod – verzoeker heeft verblijfstitel in andere lidstaat – overleg met lidstaat- verblijfstitel wordt niet ingetrokken – omzetten in zuiver nationaal inreisverbod – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.109 - 17-10-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – relatie met erkende vluchteling – ‘geijkte procedure’ gezinshereniging in art. 10 Vw. – ook 9bis is een ‘geijkte procedure’ – traditioneel huwelijk – hypothetische situatie – kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 211.074 - 17-10-2018

  Unieburger – Bulgarije – zelfstandige – veroordeeld tot levenslange opsluiting voor moord – einde verblijf – inreisverbod 20 jaar – gevaar openbare orde – art. 3 EVRM – gevangenisstelsel in Bulgarije – geen concreet onderzoek naar risico op onmenselijke behandeling in Bulgaarse gevangenissen – absoluut verbod - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.953 - 15-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Djibouti – politiek engagement – vrees voor herinfibulatie – niet doorleefd en coherent – tegenstrijdige verklaringen – activisme in België – geen specifieke negatieve aandacht van Djiboutiaanse autoriteiten – mogelijkheid om vrij te reizen - geen systematische en automatische toepassing herinfibulatie – zelfstandige zakenvrouw - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.897 - 12-10-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – financiële toegang tot medicatie in land van herkomst – individueel onderzoek – veronderstelling dat verzoeker financiële middelen heeft doordat hij 17 jaar lang in onwettig verblijf in onderhoud kon voorzien – motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.900 - 12-10-2018

  Gezinshereniging – familie van subsidiair beschermde – weigering visum – art. 10, § 2, 5e lid Vw. – uitzondering op voorwaarden bestaansmiddelen en huisvesting bij aanvraag binnen het jaar – overmacht – oorlogssituatie – moeilijkheden om diplomatieke post te bereiken – vraag advocaat om uitzondering op termijn te krijgen – motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad van State - 242.623 - 11-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – minderjarigheid blijkt, maar aanpassing leeftijd naar leeftijd die blijkt uit leeftijdsonderzoek - enkel bepalen of persoon al dan niet minderjarig is – rekening houden met opgegeven leeftijd - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.788 - 11-10-2018

  Unieburger – BGV – bijlage 13 – geen termijn – verzoeker opgesloten in gevangenis – tussenstaatse overbrenging – art. 44ter Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.770 - 11-10-2018

  BGV – werk als zelfstandige zonder vereiste machtiging – beroepskaart – vrijstellingen – visum kort verblijf – vrijstelling beroepskaart voor zakenreis - DVZ ging niet na of verzoeker onder vrijstelling viel – schending zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.809 - 11-10-2018

  BGV – inreisverbod – 8 jaar – art. 74/11 Vw. – specifieke omstandigheden van het geval – werk als internationaal vrachtwagenchauffeur – impact op werk verzoeker - vernietiging

 • Raad van State - 242.591 - 10-10-2018

  BGV – art. 74/13 Vw. – belangenafweging – rechtsbescherming – elementen van belangenafweging niet uitdrukkelijk opgenomen in bestreden beslissing – formele motiveringsplicht – geen bijzondere motiveringsplicht in art. 74/13 Vw. – synthesenota – gegrond - cassatie

 • Raad van State - 242.567 - 09-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek - conclusie niet in overeenstemming - schorsing

 • Raad van State - 242.568 - 09-10-2018

  Minderjarige – NBMV - leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek - conclusie niet in overeenstemming - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 210.727 - 09-10-2018

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Djibouti – 60 jarige vrouw met zwakke gezondheid – geen geloof aan asielrelaas – tegenstrijdige verklaringen – mogelijkheid om te reizen – art. 8 EVRM – zoon en stiefdochter erkend – geen individuele nood aan bescherming aangetoond – art. 3 EVRM - weigering

 • Grondwettelijk Hof - 126/2018 - 04-10-2018

  Vreemdelingenrecht - Machtiging tot verblijf - Inspanningen tot integratie - Criteria

Pagina's