Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 17/3717/A - 20-06-2018

  Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – art. 1476bis BW – erkend als vluchteling – geen verblijfsrechtelijk voordeel meer - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.570 - 20-06-2018

  Subsidiair beschermde – Syrië – intrekking – openbare orde – winkeldiefstallen – invulling begrip ernstig misdrijf – art. 55/5/1, § 3 Vw. – laakbare en verwerpelijke daden, maar kunnen niet gekwalificeerd worden als ernstig misdrijf – toekenning subsidiaire bescherming

 • Hof van Justitie - C-181/16 - 19-06-2018

  (Sadikou Gnandi t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 3, punt 2 – Begrip ‚illegaal verblijf’ – Artikel 6 – Vaststelling van een terugkeerbesluit zonder de uitkomst van het beroep tegen de afwijzing van het verzoek om internationale bescherming door de beslissingsautoriteit af te wachten – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 18, artikel 19, lid 2, en artikel 47 – Beginsel van non-refoulement – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Toestemming om in een lidstaat te blijven

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.154 - 15-06-2018

  Asielzoeker – Irak – soenniet - authenticiteit identiteitsdocument – afkomst niet in twijfel getrokken – recent verblijf – verklaringen inconsistent met objectieve landeninformatie – verblijf elders in Irak – vermoeden – intern vluchtalternatief identificeren – niet gemotiveerd – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.359 - 15-06-2018

  Asielzoeker – Irak – soenniet – geen geloof aan verklaringen over ondergedoken levenswijze en opeenvolging van verblijfplaatsen – nieuwe verklaringen in verzoekschrift – grenzen van de ondervraging ter terechtzitting - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.267 - 13-06-2018

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – bewijs identiteit – reentry document – geen motivering - kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.182 - 12-06-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond - verblijfskaart gekregen op basis van art. 9bis Vw. – belang – voorwaarden verblijf op basis van art. 9bis Vw. – precair verblijf – behoud belang – onderzoek beroep - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 47781/10 - 12-06-2018

  (Zezev t. Rusland) Schending art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) – beëindiging van verblijfsrecht echtgenoten van Russische onderdanen – nationale veiligheid – procedurele verplichtingen – geen toegang tot documenten veiligheidsdienst – schending gezinsleven

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 23038/15 - 12-06-2018

  (Gaspar t. Rusland) Schending art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) – beëindiging van verblijfsrecht echtgenoten van Russische onderdanen – nationale veiligheid – procedurele verplichtingen – geen toegang tot documenten veiligheidsdienst – schending gezinsleven

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.144 - 11-06-2018

  BGV - art. 9ter Vw. onontvankelijk – mantelzorg – nood aan permanente verzorging en hulp van derden – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 3 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.117 - 11-06-2018

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – psychologische en psychiatrische opvolging – psycholoog is geen arts - geen opvolgingsverslagen psychiater – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.154 - 11-06-2018

  BGV – Dublin III – Italië – UDN - geen asielaanvraag ingediend – wens uitgedrukt om asiel aan te vragen in Engeland – gedragingen en verklaringen verzoeker – art. 3 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.101 - 08-06-2018

  Beëindiging verblijf – staatloze – veroordeling – openbare orde – belangenafweging – staatloosheid niet enkel element van identiteit – staatloosheid kan ook wijzen op een moeilijkheid of onmogelijkheid om bestaande privéleven in land van herkomst of elders voort te zetten – afweging van het belang van het individu - art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.104 - 08-06-2018

  Dublin III – Griekenland – UDN – art. 3 EVRM –AIDA-rapport – geen systeemfouten die elke overdracht naar Griekenland verhinderen – individueel onderzoek – aanbeveling Europese Commissie 8 december 2016 – geen bijzondere kwetsbaarheid – individuele garanties - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.026 - 07-06-2018

  Gezinshereniging – minderjarig kleinkind van Belg – art. 40ter Vw. – art. 8 EVRM – geen recht van bewaring - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 205.020 - 07-06-2018

  Gevestigde vreemdeling – van ambtswege afgevoerd – correctionele feiten – BGV – inreisverbod – art. 8 EVRM – privéleven in België opgebouwd gedurende minstens 10 jaar wettig verblijf – proportionaliteit – beoordelingsmarge – belangenafweging – enkel toegespitst op gezinsleven – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad van State - 241.730 - 07-06-2018

  NBMV – asielaanvraag – leeftijdsbepaling – dienst Voogdij – geboorteakte dient niet te primeren op leeftijdsonderzoek – art. 28, § 2 WIPR – betrouwbaarheid medisch onderzoek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.913 - 06-06-2018

  Gezinshereniging – visumaanvraag – Syrië – vader van kinderen met subsidiaire bescherming – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.937 - 06-06-2018

  Subsidiair beschermde – intrekking – Libië – uitgesloten conform art. 1 F Vluchtelingenverdrag in Nederland – oorlogsmisdrijf – bevindingen Nederlandse asielinstanties als vaststaand beschouwd – niet onderzocht in kader van verklaringen verzoeker – verblijf in België – vrijwillige reizen naar Libië – daadwerkelijke nood aan subsidiaire bescherming – gebrekkig onderzoek - vernietiging

 • Hof van beroep / Brussel - 2017/FA/707 - 05-06-2018

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – Palestijnse nationaliteit – Montevideo Conventie – internationaal gewoonterecht – bepaald grondgebied – niet-betwist grondgebied geen voorwaarde - permanente bevolking – regering – capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten – gebrek aan officiële erkenning door België geen pijnpunt – Cass. 23 januari 2017 – gegrond - geen erkenning als staatloze

Pagina's