Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-673/16 - 05-06-2018

  (Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept t. Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, in tegenwoordigheid van Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Recht van de burgers van de Unie op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 3 – Begunstigden – Familieleden van de burger van de Unie – Artikel 2, punt 2, onder a) – Begrip ,echtgenoot’ – Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht – Artikel 7 – Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden – Grondrechten

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16026/12 - 05-06-2018

  (Amerkhanov t. Turkije) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering) – schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid) –administratieve detentie – uitlevering – Turkije – artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijke rechtsmiddel)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 69929/12 - 05-06-2018

  (Batyrkhairov t. Turkije) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering) – schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid) –administratieve detentie – uitlevering – Turkije – artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijke rechtsmiddel)

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.764 - 31-05-2018

  Art. 9bis Vw – inreisverbod – exceptie van onontvankelijkheid grondgebied niet daadwerkelijk verlaten – start inreisverbod – HvJ 26/07/2017, C-225/16, Ouhrami – geen buitengewone omstandigheden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.771 - 31-05-2018

  Gezinshereniging – meerderjarige dochter van Belgische moeder – 21 jaar – ten laste – nog geen 21 jaar voor komst naar België – bewijs ten laste zijn in herkomstland – art. 40bis Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.645 - 31-05-2018

  Asielzoeker – Irak – soenniet – ongeloofwaardige verklaringen – blote bewering met betrekking tot geheugenproblemen – broer erkend als vluchteling – geen reden om beschermingsstatus tot verzoeker uit te breiden – actuele veiligheidssituatie Bagdad – geen persoonlijke omstandigheden aangetoond – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.786 - 31-05-2018

  Asielzoeker – Irak – tweede asielaanvraag – nieuw element – homoseksuele geaardheid – oppervlakkig – foute aannames – bijgebrachte stukken – schroom – consequent onderscheid tussen periode in België en Irak – voordeel van de twijfel – art. 48/6 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad van State - 241.623 - 29-05-2018

  BGV – art. 3 EVRM – ogenblik toetsing – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – onderzoek art. 3 EVRM bij nemen BGV en niet pas op ogenblik gedwongen verwijdering - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.599 - 29-05-2018

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – erkenning kind – schijnerkenning – frauduleuze erkenning – openbare orde – vaststaande afstammingsband – bewijswaarde erga omnes erkenningsakte – bewijswaarde geboorteakte – vernietiging

 • Raad van State - 241.625 - 29-05-2018

  BGV – ogenblik onderzoek art. 3 EVRM – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – BGV wijzigt rechtstoestand betrokken vreemdeling – beslissing tot verwijdering – toetsing bij nemen BGV – zorgvuldigheidsplicht - ongegrond – verwerping

 • Raad van State - 241.649 - 29-05-2018

  Gezinshereniging – Belgische vader – verzoeker meer dan 10 jaar in België – voorwaarde van ten laste zijn –voorwaarde ten aanzien van herkomstland – art. 40ter Vw. – geen afbreuk door binnenkomst meer dan 10 jaar geleden – geen uitzondering voorzien door wetgever - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 17/1261/B - 28-05-2018

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° WBN – ononderbroken wettelijk verblijf – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – bijzondere identiteitskaart – protocolkaart - lijst in KB 14 januari 2013 – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 18/522/B - 25-05-2018

  Erkenning huwelijk – religieus Somalisch huwelijk – kindhuwelijk – geen documenten –art. 27 WIPR – art. 46 WIPR – art. 47 WIPR – erkenning als vluchteling - artikel 12 Vluchtelingenverdrag – art. 146bis BW – openbare orde – gegrond – erkenning huwelijk

 • Hof van beroep / Bergen - 2017/RG/552 - 25-05-2018

  Staatloze – onontvankelijke 9bis aanvraag – vernietiging door RvV – vraag om aflevering verblijfstitel – recht op verblijf staatlozen – lacune in de wetgeving – GwH 11 januari 2012, nr. 1/2012 – onvrijwillig staatloos – gegrond – verplichting Belgische staat om verblijfstitel af te leveren

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 68862/13 - 24-05-2018

  (N.T.P. en anderen t. Frankrijk) Geen schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – tijdelijke nachtopvang asielzoekers in daklozencentrum – grief op basis van art. 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.344 - 24-05-2018

  BGV – bijlage 13 septies – detentie – UDN – art. 3 EVRM – ziekte - ogenblik toetsing – ook bij nemen verwijderingsbeslissing – MTHEN - schorsing

 • Raad van State - 241.565 - 23-05-2018

  Gezinshereniging – echtgenoot van een derdelander – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – tewerkstelling - art. 60, § 7 OCMW-wet – vorm van maatschappelijke dienstverlenging – aanvullende bijstand - vernietiging

 • Raad van State - 241.566 - 23-05-2018

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – bewust in illegaal verblijf genesteld – ruime appreciatiebevoegdheid – geen voorwaarde toegevoegd aan art. 9bis Vw. – gegrond – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.153 - 22-05-2018

  BGV – bijlage 13septies – detentie – UDN - zorgvuldigheidsplicht – stukken overgemaakt aan RvV als bijlagen bij het verzoekschrift – niet in administratief dossier - art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 204.164 - 22-05-2018

  Subsidiaire bescherming - intrekking – Somalië – art. 55/5/1, § 2, 2° Vw. – valse identiteit – in Nederland asiel aangevraagd onder andere naam – verblijf in Nederland achtergehouden – uitnodiging tot gehoor – geen gevolg gegeven aan oproeping – driemaal opgeroepen – hoorrecht – bevestiging intrekking

Pagina's