Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.112 - 27-04-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – ascendent – art. 40bis Vw. – ten laste – in levensonderhoud voorzien – financiële steun – refertepersoon niet ten laste van OCMW – onzorgvuldig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.142 - 27-04-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – ascendent – art. 40bis Vw. – art. 47/1 Vw. ) aanvraag als ‘ander familielid’ – richtlijn 2004/38/EG - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – begrip ‘vergemakkelijken’ – ten laste zijn – bloedverwanten in opgaande lijn niet algemeen uitgesloten van art. 47/1 Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.144 - 27-04-2017

  Niet-begeleide minderjarige – NBMV – BGV – meerderjarig geworden – art. 8 EVRM – belangenafweging – privéleven opgebouwd in België – integratie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.163 - 27-04-2017

  Humanitair visum – visum type D – Irak – Yezidi – art. 9 en 13 Vw. – ruime discretionaire bevoegdheud DVZ – art. 3 EVRM – de facto vluchtelingenkamp in Turkije – precaire levensomstandigheden – schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2017/PD/104 - 26-04-2017

  Art. 668 Ger. W. – art. 667 Ger. W. - behoeftigheid – retributie art. 9bis Vw. – rechtsbijstand – vrijstelling administratieve bijdrage

 • Hof van Cassatie - P.17.0375.F - 26-04-2017

  Art. 25/2 van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten – bijlage 35 – toelating of machtiging tot verblijf – beperkte detentie – elektronisch toezicht – voorwaardelijke invrijheidstelling – penitentiair verlof – geen illegaal verblijf – gegrond – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.877 - 25-04-2017

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – UDN – art. 47/1 Vw. – art. 47/2 Vw. – art. 47/3 Vw. – bedoeling Belgische wetgever – geen automatisch schorsende werking beroep bij RvV – voorbereidende werken - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – Burgerschapsrichtlijn – voorlopige standpunt RvV kan niet worden gehandhaafd – geen precedentswaarde – geen termijn voor vrijwillig vertrek – art. 8 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.730 - 21-04-2017

  Beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving – asielzoeker – bijlage 11ter – Sierra Leone – verzoeker vrijgelaten – geen impliciete intrekking van de beslissing – van rechtswege gelijkgesteld met een BGV – art. 3 EVRM – homoseksuele geaardheid – asielrelaas niet geloofwaardig – verwerping

 • Raad van State - 237.959 - 20-04-2017

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – depressie en PTSS – ambtenaar-geneesheer vrij in zijn beoordeling van medische elementen – vrije appreciatiebevoegdheid – geen verplichtingen beweegredenen voor motieven te zoeken buiten beoordelingsbevoegdheid – cassatie

 • Hof van beroep / Gent - 2015/AR/1954 - 20-04-2017

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – erkenning als vluchteling sluit belang erkenning als staatloze niet uit – Palestijnse nationaliteit – Montevideo Conventie – internationaal gewoonterecht – bepaald grondgebied – niet-betwist grondgebied geen voorwaarde - permanente bevolking – regering – capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten – gebrek aan officiële erkenning door België geen pijnpunt – Cass. 23 januari 2017 – gegrond - geen erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.649 - 20-04-2017

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – BGV – art. 40ter Vw. – art. 8 EVRM – gezinscel – affectieve en financiële banden - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.549 - 19-04-2017

  Unieburger – werkzoekende – reële kans op tewerkstelling – art. 50, § 2 Vb. – aansluiting bij VDAB – gedurende beperkte periode gewerkt – niet kennelijk onredelijk – verwerping

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling - 2017/1286 - 18-04-2017

  Detentie – art. 7, al. 3 Vw. – art. 8 EVRM – art. 15 GW – betreden woning door politie –onschendbaarheid woning – geen gerechtelijke machtiging om woning te betreden – geen schriftelijke of impliciete toestemming – beroep gegrond - ongegrond – vrijlating

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.495 - 18-04-2017

  Langdurig ingezetene - tweede verblijf – art. 61/7 Vw. – geen arbeidskaart of vrijstelling overgemaakt – beroepskaart geweigerd – beroep niet afgewacht – DVZ moet wettelijke termijn respecteren – ongegrond – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.512 - 18-04-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – BGV – buitengewone omstandigheden – medische elementen – loutere verwijzing naar 9ter procedure – 9ter beslissing vernietigd door RvV – retroactieve werking – opnieuw tijdelijk legaal verblijf – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.514 - 18-04-2017

  Gezinshereniging – ouders van een erkende vluchteling – visumaanvraag ingediend na meerderjarigheid – art. 10 Vw. kan niet worden toegepast – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.529 - 18-04-2017

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – echtgenote van een Belg – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – werkloos – werkwilligheid – geen bewijs van werkloosheidsuitkering – art. 3 EVRM – extraterritoriale rechtsmacht – loutere betekening van administratieve beslissing - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.186 - 07-04-2017

  Derdelands student – art. 58 en 9 Vw. – onontvankelijk - aanvraag in België vanuit illegaal verblijf – niet gemotiveerd omtrent alle aangehaalde buitengewone omstandigheden – behandelingstermijn aanvraag visum D – vermelding op website DVZ – schoolvakantie te kort - schending motiveringspicht – vernietiging

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling - 2017/1186 - 05-04-2017

  Detentie – art. 71, al. 1 Vw. – nieuwe beslissing vervangt vorige beslissing – zonder voorwerp

 • Hof van Justitie - C-544/15 - 04-04-2017

  (Sahar Fahimian t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Richtlijn 2004/114/EG – Artikel 6, lid 1, onder d) – Voorwaarden voor de toelating van derdelanders – Weigering van toelating – Begrip ‚bedreiging voor de openbare veiligheid’ – Beoordelingsmarge

Pagina's