Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 12552/12 - 12-01-2017

  (Kebe t. Oekraïne) Artikel 1 EVRM – territoriale bevoegdheid – asielaanvraag van verstekeling vanop een schip met buitenlandse vlag – grenscontrole door Verdragsstaat – Verdragsstaat verantwoordelijk – Artikel 13 juncto 3 EVRM (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel i. v. m. reëel risico op mishandeling) weigering tot ontscheping – risico op ketting refoulement naar Eritrea via Saudi-Arabië – schending

 • Arbeidshof / Brussel - 2015/AB/867 - 12-01-2017

  Gewaarborgde gezinsbijslag – kinderbijslag - precair verblijfsrecht – geen recht – attest van immatriculatie – ontvankelijke aanvraag 9ter - kan niet worden beschouwd als toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – bijzonder karakter van de Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag – residuair stelsel – GwH 28 juni 2006, nr. 110/2006 – GwH 11 januari 2012, nr. 1/2012 – gegrond – geen toekenning gewaarborgde gezinsbijslag

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 14/2364/A, 14/2926/A, 15/383/A - 12-01-2017

  Gewone kinderbijslag – dubbele nationaliteit – artikel 52 AKBW – ministeriële afwijking in behartenswaardige gevallen – territorialiteitsbeginsel – FAMIFED Informatienota 1993/20 - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.657 - 12-01-2017

  Asielzoeker – China – Tibetaanse afkomst – legaal verblijf in India - homoseksuele geaardheid – tweede asielaanvraag – timide karakter – schroom - niet eerder melding gemaakt van geaardheid – verklaringen als geheel lezen – homoseksuele relatie in België – asielaanvraag beoordelen ten aanzien van India – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.685 - 12-01-2017

  BGV – art. 74/13 Vw. – gezins- en familieleven – hulp en verzorging voor zus die aan kanker lijdt – motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.648 - 12-01-2017

  Derdelands student – BGV – drie verschillende studierichtingen aangevat zonder enig einddiploma – studies op overdreven wijze verlengd – niet geslaagd voor enig examen – art. 103/2 Verblijfsbesluit – psychologische problemen niet gestaafd – advies – art. 61, § 1 Vw. – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/FA/901 - 11-01-2017

  Adoptie – schijnadoptie – subsidiair beschermde – precair karakter van het verblijfsrecht – wettige redenen – art. 344 BW – garanderen van verblijfsrecht niet de enige drijfveer – geen rechtstreeks motief - ongegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Bergen - 16/722/B - 11-01-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – economische participatie – opleiding – art. 60, § 7 OCMW-wet – arbeidsdagen – art. 1, § 2, 7° WBN – artikel 37, § 1 KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 55470/10 - 10-01-2017

  (Salija t. Zwitserland) Zwitserland - artikel 8 (Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven) – geen schending – openbare orde - appreciatiemarge

 • Raad van State - 236.991 - 10-01-2017

  Asielzoekster - BGV – detentie – vernietigd – art. 51/4 Vw. – taal – asielaanvraag in het Nederlands – BGV in Frans - geen opeenvolgend bevel – geen schending art. 51/4 Vw. - gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.364 - 05-01-2017

  Kort verblijf – visum type C – geen bewijs van eigen inkomsten – loonfiches van dochter – vestigingsgevaar – visum is persoonlijk - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Leuven - 15/1389/A - 27-12-2016

  Gewone kinderbijslag - Art 52 AKBW – territorialiteitsbeginsel – tijdelijk verblijf in het buitenland – bewijsstukken verblijf België – sociale fraude – gedeeltelijk gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.180 - 26-12-2016

  Dublin III – Italië – UDN – art. 3 EVRM – AIDA-rapport – opvangnetwerk – verzoekster heeft reeds opvang gehad in Italië in verleden – SFH-rapport – prima facie – geen opvang – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.019 - 22-12-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – moeder van een minderjarige Nederlandse dochter – bijlage 20 – art. 40bis, § 2, 5° Vw. – ten laste – moeder heeft geen bestaansmiddelen – inkomsten van de vader - louter financieel oogpunt - HvJ 19 oktober 2004, C-200/02, Kunquian Catherine Zhu en Man Lavette Chen/Secretary of State for the Home Department - HvJ 10 oktober 2013, C-86/12, Alopka – beoordeling in hoofde van minderjarige Unieburger, niet in hoofde van derdelander - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/7440/A en 16/7680/A - 21-12-2016

  Dringende medische hulp – medisch toerisme – geen visum type C - illegaal verblijf - art. 57, § 2 OCMW-wet - fraus omnia corrumpit niet van toepassing – Cass. 3 oktober 1997 – DMH toegekend – gegrond

 • Hof van Justitie - C-508/15 en C-509/15 - 21-12-2016

  (Sidika Ucar (C‑508/15) en Recep Kilic (C‑509/15) t. Land Berlin) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikel 7, eerste alinea – Verblijfsrecht van de gezinsleden van een Turkse werknemer die tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat behoort – Voorwaarden – Geen vereiste dat de Turkse werknemer gedurende de eerste drie jaar van het verblijf van het gezinslid tot de legale arbeidsmarkt behoort

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14594/07, 14597/07, 14976/07, 14978/07, 15221/07, 16369/07 en 16706/07 - 20-12-2016

  (Berdzenishvili en andere t. Rusland) Rusland - Georgische onderdanen – schending artikel 4 van Protocol 4 (verbod op collectieve uitzetting) - artikel 1 van Protocol 7 (procedurele waarborgen omtrent de uitzetting van vreemdelingen) - schending aan van artikel 5 § 1 (verbod op willekeurige detentie) en artikel 5 § 4 (het recht op een spoedige voorziening in rechte) - schending van artikel 3 EVRM en artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) - artikel 14 EVRM (verbod op discriminatie)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16363/07 - 20-12-2016

  (Dzidzava t. Rusland) Rusland - Georgische onderdanen – schending artikel 4 van Protocol 4 (verbod op collectieve uitzetting) - artikel 1 van Protocol 7 (procedurele waarborgen omtrent de uitzetting van vreemdelingen) - schending aan van artikel 5 § 1 (verbod op willekeurige detentie) en artikel 5 § 4 (het recht op een spoedige voorziening in rechte) - schending van artikel 3 EVRM en artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) - artikel 14 EVRM (verbod op discriminatie)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 19356/07 - 20-12-2016

  (Shioshvili en anderen t. Rusland) Rusland - Schending artikel 3 (verbod op onmenselijke en vernederende behandeling), artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) Artikel 2 van Protocol Nr. 4 vrij verkeer) en artikel 4 van Protocol Nr. 4 (verbod op collectieve uitzetting) – geen schending artikel 14 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 179.605 - 16-12-2016

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger - art. 47/1 en 47/3 Vw. – deel uitmaken van gezin – bewijslast ligt bij de aanvrager – relevantie van documenten niet duidelijk – gebrek aan enige duiding - verwerping

Pagina's