Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-133/15 - 10-05-2017

  (H. C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X. V. Garcia Perez, J. Uwituze, I. O. Enowassam, A. E. Guerrero Chavez, Y. R. L. Wip t. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 20 VWEU – Verblijfsrecht in een lidstaat als voorwaarde voor toegang tot een bijstandsuitkering en kinderbijslag – Onderdaan van een derde land die de daadwerkelijke dagelijkse zorg heeft voor zijn minderjarig kind dat onderdaan van die lidstaat is – Verplichting voor de onderdaan van een derde land om aan te tonen dat de andere ouder, onderdaan van die lidstaat, niet voor het kind kan zorgen – Weigering van verblijf waardoor het kind genoopt kan zijn het grondgebied van de lidstaat of zelfs het grondgebied van de Unie te verlaten

 • Hof van Cassatie - P.17.0447.F - 10-05-2017

  Detentie – opeenvolgende beslissingen – vernietiging eerste beslissing affecteert ook tweede beslissing - beroep tegen eerste beslissing niet zonder voorwerp – art. 5.4 EVRM - gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.617 - 09-05-2017

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin – art. 47/1 Vw. – ten laste in land van herkomst – referentiepersoon heeft hulp nodig van zus omwille van invaliditeit – onderhoudsgeld als tegenprestatie – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Leuven - 17/66/B - 08-05-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN – bijzondere identiteitskaart – protocolkaart - personeelslid EU – ononderbroken wettelijk verblijf – bewijs wettelijk verblijf – lijst in KB 14 januari 2013 - niet limitatief – omzendbrief verbindt hoven en rechtbanken niet – art. 7bis, § 2 WBN - toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – discriminatie – lacune in wetgeving – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.295 - 28-04-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – ruime beleidsvrijheid – steeds samengewoond met Belgische kinderen – vier jaar legaal verblijf – onredelijk om behoud banden met België in vraag te stellen louter omwille van afwezigheid op het Belgisch grondgebied gedurende een zekere periode – schending redelijkheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.203 - 28-04-2017

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – BGV - elementen reeds beoordeeld – gezondheidstoestand verergerd – geen actuele aandoening - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.193 - 27-04-2017

  Art. 9ter Vw. – gegrond – niet-verlenging – medische elementen niet langer weerhouden – ernst pathologie bevestigd – tijdelijke oplossing is geen alternatief - art. 3 EVRM – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – in concreto onderzoek – beschikbaarheid en toegankelijkheid van behandeling in herkomstland - vernietiging

 • Raad van State - 238.038 - 27-04-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – beslissingstermijn 6 maanden – art. 52, § 4, al. 2 Vb. – art. 42 Vw. - datum van beslissing of datum van betekening? – prejudiciële vraag aan HvJ

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.950 - 27-04-2017

  Dublin III – Nederland – art. 12.4 Dublin III-verordening – transfer reeds gebeurd - art. 29.3 Dublin III-verordening – terugname – formele motiveringsplicht – art. 17.1 Dublin III-verordening – familie in België – argumenten verzoekende partij niet in overweging genomen – motiveringsgebrek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.112 - 27-04-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – ascendent – art. 40bis Vw. – ten laste – in levensonderhoud voorzien – financiële steun – refertepersoon niet ten laste van OCMW – onzorgvuldig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.142 - 27-04-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – ascendent – art. 40bis Vw. – art. 47/1 Vw. ) aanvraag als ‘ander familielid’ – richtlijn 2004/38/EG - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – begrip ‘vergemakkelijken’ – ten laste zijn – bloedverwanten in opgaande lijn niet algemeen uitgesloten van art. 47/1 Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.144 - 27-04-2017

  Niet-begeleide minderjarige – NBMV – BGV – meerderjarig geworden – art. 8 EVRM – belangenafweging – privéleven opgebouwd in België – integratie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 186.163 - 27-04-2017

  Humanitair visum – visum type D – Irak – Yezidi – art. 9 en 13 Vw. – ruime discretionaire bevoegdheud DVZ – art. 3 EVRM – de facto vluchtelingenkamp in Turkije – precaire levensomstandigheden – schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2017/PD/104 - 26-04-2017

  Art. 668 Ger. W. – art. 667 Ger. W. - behoeftigheid – retributie art. 9bis Vw. – rechtsbijstand – vrijstelling administratieve bijdrage

 • Hof van Cassatie - P.17.0375.F - 26-04-2017

  Art. 25/2 van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten – bijlage 35 – toelating of machtiging tot verblijf – beperkte detentie – elektronisch toezicht – voorwaardelijke invrijheidstelling – penitentiair verlof – geen illegaal verblijf – gegrond – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.877 - 25-04-2017

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – UDN – art. 47/1 Vw. – art. 47/2 Vw. – art. 47/3 Vw. – bedoeling Belgische wetgever – geen automatisch schorsende werking beroep bij RvV – voorbereidende werken - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – Burgerschapsrichtlijn – voorlopige standpunt RvV kan niet worden gehandhaafd – geen precedentswaarde – geen termijn voor vrijwillig vertrek – art. 8 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.730 - 21-04-2017

  Beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving – asielzoeker – bijlage 11ter – Sierra Leone – verzoeker vrijgelaten – geen impliciete intrekking van de beslissing – van rechtswege gelijkgesteld met een BGV – art. 3 EVRM – homoseksuele geaardheid – asielrelaas niet geloofwaardig – verwerping

 • Raad van State - 237.959 - 20-04-2017

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – depressie en PTSS – ambtenaar-geneesheer vrij in zijn beoordeling van medische elementen – vrije appreciatiebevoegdheid – geen verplichtingen beweegredenen voor motieven te zoeken buiten beoordelingsbevoegdheid – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.649 - 20-04-2017

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – BGV – art. 40ter Vw. – art. 8 EVRM – gezinscel – affectieve en financiële banden - verwerping

 • Hof van beroep / Gent - 2015/AR/1954 - 20-04-2017

  Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – erkenning als vluchteling sluit belang erkenning als staatloze niet uit – Palestijnse nationaliteit – Montevideo Conventie – internationaal gewoonterecht – bepaald grondgebied – niet-betwist grondgebied geen voorwaarde - permanente bevolking – regering – capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten – gebrek aan officiële erkenning door België geen pijnpunt – Cass. 23 januari 2017 – gegrond - geen erkenning als staatloze

Pagina's