Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 178.883 - 01-12-2016

  Asielzoeker – onbepaalde nationaliteit – erkenning als vluchteling ingetrokken – geen gehoor gegeven aan oproepingen – Jordaans paspoort – art. 55/3/1, § 2 Vw. – valse verklaringen – manifest gebrek aan interesse en medewerking – geen wezenlijk verschil tussen naam en naam op paspoort – beoordeling ten aanzien van Jordanië – bevestiging intrekking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 178.786 - 30-11-2016

  Asielzoeker – Oekraïne – legerdienst – gewetensbezwaren – oproepbare leeftijd – COI Focus niet aangepast na arrest RvV – gezag van gewijsde – disproportionele sancties voor niet respecteren oproeping – EHRM 24 januari 2006, Ülke t. Turkije - risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, b Vw. moet worden onderzocht als niet aan criteria Conventie van Genève is voldaan - vernietiging

 • Raad van State - 236.561 - 29-11-2016

  Asielzoeker – Afghanistan – veiligheidssituatie Kabul – rekening houden met aanvullende stukken – recentere informatie - motiveringsplicht - art. 149 Gw. – art. 39/65 Vw. - vernietiging

 • Raad van State - 236.562 - 29-11-2016

  Asielzoekster – eenheid van gezin – vader kind erkend als vluchteling – geen samenwoonst – eenheid van gezin niet onderzocht ten aanzien van het kind – gegrond – cassatie

 • Raad van State - 236.566 - 29-11-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – aanvullende bijstandsstelsels – ratio legis – ten laste van de overheid - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 178.479 - 28-11-2016

  Dublin III - Bulgarije - art.18, eerste lid, b) Dublin III-verordening - behandeling asielaanvragen - opvang kandidaat-vluchtelingen - vertrouwensbeginsel - art.3 EVRM - UNHCR-advies - AIDA-verslag - individueel onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 178.480 - 28-11-2016

  Dublin III - Bulgarije - art.18, eerste lid, b) Dublin III-verordening - behandeling asielaanvragen - opvang kandidaat-vluchtelingen - vertrouwensbeginsel - art.3 EVRM - UNHCR-advies - AIDA-verslag - individueel onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 178.481 - 28-11-2016

  Dublin III - Bulgarije - art.18, eerste lid, b) Dublin III-verordening - behandeling asielaanvragen - opvang kandidaat-vluchtelingen - vertrouwensbeginsel - art.3 EVRM - UNHCR-advies - AIDA-verslag - individueel onderzoek – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 178.524 - 28-11-2016

  Art. 9bis Vw. - onontvankelijk - identiteitsdocument als ontvankelijkheidsvoorwaarde - al dan niet aanvaarding van een geboorteakte - arrest GwH 193/2009 + artikel 57 Burgerlijk Wetboek - RvS 4 februari 2016, nr. 11.788 - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/6636/A - 25-11-2016

  Administratieve geldboete – art. 4bis Vw. – buitengrens – doorlaatposten – verzoeker heeft geen grens overschreden – art. 4 bis Vw. omvat niet het onwettige verblijf – nullum crimen, nulla poena sine lege – geen wetsovertreding – gegrond

 • Hof van beroep / Gent - 2015/AR/1060 - 24-11-2016

  Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – art. 1476bis BW – negatief advies – internetrelatie – klassiek scenario – zwakke positie een van de partners – psychische problematiek – tegenstrijdige verklaringen – België-route – geheel van de omstandigheden - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 178.219 - 23-11-2016

  Inreisverbod – aanwezigheid op het grondgebied niet meegedeeld bij de gemeente – geen kennis dat hij zich diende aan te melden – nemo censetur ignorare legem – iedereen wordt verondersteld de wet te kennen – redelijkerwijze kan verwacht worden dat verzoeker zich informeert over verblijfsreglementering – art. 5 Vw. – geen strafrechtelijke veroordeling – administratiefrechtelijke beslissing – motieven vinden steun in administratief dossier – geen concrete elementen waaruit blijkt dat motieven fout zijn – verwerping

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2016/VE/203 - 22-11-2016

  Detentie – art. 74/5, § 1, 1° Vw. – terugdrijving – Italiaans visum – onvoldoende bestaansmiddelen – reisdoel niet aangetoond – geen schending art. 5, § 2 EVRM – gegrond – detentie gerechtvaardigd

 • Raad van State - 12.215 - 22-11-2016

  Art. 9ter Vw. – verzoeker vrijgesteld om identiteit aan te tonen bij indiening – nationaliteit en herkomst kan nog worden onderzocht in gegrondheidsfase – verzoekers nationaliteit ongeloofwaardig bevonden in asielaanvraag – kennelijk ongegrond – niet-toelaatbaar

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 15/4615/A - 18-11-2016

  IPR – echtscheiding – Marokkaanse echtscheidingsakte – art. 22, § 1, al 2 WIPR - incidenteel – art. 22 en 25 WIPR – erkenning – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.968 - 18-11-2016

  Asielzoekster – Liberia – gedwongen prostitutie – geen grond voor vervolging – prostitutie is gemeengoed in Liberia – groot facebooknetwerk kan niet gelijkgesteld worden met daadwerkelijke steun in de reële wereld – reëel risico op ernstige schade – art. 48/4, § 2, b Vw. – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.967 - 18-11-2016

  Asielzoekster – Liberia – gedwongen prostitutie – geen grond voor vervolging – prostitutie is gemeengoed in Liberia – reëel risico op ernstige schade – art. 48/4, § 2, b Vw. – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.877 - 18-11-2016

  Inreisverbod – aanvraag gezinshereniging – attest van immatriculatie gekregen – impliciete intrekking inreisverbod - HvJ 26 februari 2015, J.N. t. Nederland – niet naar analogie van toepassing – onontvankelijk verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.476 - 17-11-2016

  Gezinshereniging – visum type D – zoon heeft leeftijd 18 jaar bereikt – art. 10, § 1, 7° Vw. – verzoekster heeft zich reeds aangemeld bij ambassade voordat zoon 18 jaar werd –daadwerkelijke datum visumaanvraag – voorwaarden voor geldige indiening waren niet vervuld – art 8 EVRM – art. 7 Handvest – art. 3 EVRM – geen schending - verwerping

Pagina's