Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42387/13 - 07-02-2017

  (K2 t. Verenigd Koningrijk) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op privéleven) –vervallenverklaring van nationaliteit – verdachte terroristische activiteiten – procedurele waarborgen–kennelijk ongegrond – onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.779 - 06-02-2017

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – neurologische opvolging vereist – kinesitherapie – onmogelijkheid te reizen – motiveringsplicht – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2017/3415 - 03-02-2017

  Administratieve geldboete – art. 4bis Vw. – bevoegdheid – minister of gemachtigde – buitengrens - doorlaatposten – verzoeker heeft geen grens overschreden – art. 4 bis Vw. omvat niet het onwettige verblijf – nullum crimen, nulla poena sine lege – geen wetsovertreding – gegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 17/7/C - 03-02-2017

  Arbeidsmigrant – arbeidskaart B – illegaal verblijf – hoogdringendheid – zwartwerk – Richtlijn 2011/98/EU – single permit richtlijn – niet tijdig omgezet in België – gegrond – bevel tot inschrijving in het vreemdelingenregister - dwangsom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.734 - 03-02-2017

  Asielzoeker – Irak – bijkomende verklaringen – homoseksuele geaardheid – verzwegen uit schroom en angst – taboe – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.696 - 02-02-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – adoptie – ouder dan 21 jaar – ten laste – afhankelijkheidsrelatie in land van herkomst – art. 40bis, § 2, 3° Vw. – art. 40ter Vw. - "fait accompli" situatie - geen bewijs van noodzakelijke steun van de Belgische referentiepersoon bij terugkeer naar het land van herkomst – nood aan bewijs van aangewezen te zijn op de Belgische referentiepersoon om in behoeften te voorzien - geen volle adoptie - adoptie niet zomaar uitgesloten - verwerping

 • Hof van Justitie - C-573/14 - 31-01-2017

  (Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen t. Mostafa Lounani) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asiel – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling – Artikel 12, lid 2, onder c), en artikel 12, lid 3 – Uitsluiting van de vluchtelingenstatus – Begrip ,handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties’ – Draagwijdte – Leidinggevend lid van een terroristische organisatie – Strafrechtelijke veroordeling wegens deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep – Individueel onderzoek

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.479 - 31-01-2017

  Dublin III – Duitsland - medische problematiek wordt tav Duitsland geëvalueerd – art. 3 EVRM - EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België - interstatelijk vertrouwensbeginsel – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 16/1559/B - 27-01-2017

  IPR – religieus huwelijk - erkenning buitenlandse huwelijksakte – formaliteiten – Syrisch recht – administratieve desorganisatie in Syrië – vluchtelingenstatus vereist soepelheid van Belgische staat – onmogelijkheid contact op te nemen met Syrische autoriteiten – erkenning - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42332/14 - 26-01-2017

  (Khamidkariyev t. Rusland) Artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – kidnapping en onvrijwillig terugkeer naar Oezbekistan – schending (substantieel aspect) – gebrek aan grondig onderzoek naar de verantwoordelijkheden – schending (procedureel aspect) – Artikel 38 EVRM (medewerkingsplicht van Staten aan onderzoek door het Hof) – weigering om documenten neer te leggen – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16744/14 - 26-01-2017

  (X. t. Zwitserland) artikel 3 (Verbod van foltering, vernederende en onmenselijke behandeling) – schending - refoulement – mishandeling bij terugkeer naar Sri Lanka – toekenning schadevergoeding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.307 - 26-01-2017

  Asielzoeker – Afghanistan – verwesterd – rapport van ‘Refugee Support Network’ – geen grondig onderzoek naar risico voor verzoeker in geval van terugkeer – geen betwisting dat verzoeker verwesterd is – richtlijnen UNHCR – tal van rapporten neergelegd – grondig onderzoek aangewezen – administratief dossier slechts gedeeltelijk overgemaakt - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.327 - 26-01-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – kind ouder dan 21 jaar – ten laste – afhankelijkheidsrelatie in land van herkomst – art. 40bis, § 2 3° Vw. – art. 40ter Vw. – nog geen 21 jaar voor aankomst in België – had voordien verblijf als student - ouder dan 18 jaar bij komst naar België - arbitraire leeftijdsgrens - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 9/2017 - 25-01-2017

  Sociale zekerheid - Maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Buitenlandse werknemer - Voorwaarden om toegelaten te worden tot het recht op inschakelingsuitkeringen - Bijkomende voorwaarde enkel opgelegd aan vreemdelingen - Noodzaak van een bilaterale of een internationale overeenkomst voor de toepassing van het recht op uitkeringen ingevolge de beëindiging van studies

 • Hof van Justitie - C-640/15 - 25-01-2017

  (Tomas Vilkas) Prejudiciële verwijzing – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Europees aanhoudingsbevel – Artikel 23 – Termijn voor de overlevering van de gezochte persoon – Mogelijkheid tot herhaaldelijke vaststelling van een nieuwe datum voor de overlevering – Verzet door de gezochte persoon tegen zijn overlevering – Overmacht

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25358/12 - 24-01-2017

  (Paradiso en Campanelli t. Italië) Artikel 8 EVRM – recht op familie en privéleven– draagmoederschap – biologische verwantschap – de facto familieband – weigering registratie geboorteakte – plaatsing in pleeggezin – geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.193 - 24-01-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – schoolgaande kinderen – uitzonderlijke en specifieke situatie – niet kennen taal – voortzetten onderwijs in Rusland onmogelijk – kennelijk onredelijk – overheid mede verantwoordelijk voor integratie – lange asielprocedure – kind met Belgische nationaliteit – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.179 - 24-01-2017

  Asielzoekers – Irak – taal – art. 51/4 Vw. – art. 39/69 Vw. - art. 8 PR RvV – stukken in het Frans, proceduretaal Nederlands – art. 3 EVRM – psychologische problemen – veiligheidssituatie Bagdad - weigering

 • Hof van Cassatie - C.16.0325.N - 23-01-2017

  Staatloze – Palestijnse origine – vraag of Palestina een staat is - tegenstrijdige motivering – principes van de Montevideo Conventie – erkenning door andere staten – geen voorwaarde in Montevideo Conventie – gegrond – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.066 - 23-01-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – ouder van meerderjarige Belg – vrij verkeer van personen – art. 40bis Vw. – geen bewijs dat zoon officieel was ingeschreven in Nederland – geen gezamenlijke woonplaats in Nederland - verwerping

Pagina's