Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2015/3796/B - 07-03-2017

  Huwelijk bij volmacht – erkenning buitenlandse huwelijkakte – Marokko – art. 27 WIPR – schijnhuwelijk in het verleden – positieve woonstcontroles – huwelijksfeest – context waarin feiten verzwegen werden – zwangerschap – gezamenlijk kind – samenwoonst – gegrond – erkenning huwelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 183.345 - 03-03-2017

  Gezinshereniging – ander familielid van Unieburger – schoonbroer – art. 47/1 Vw. – ernstige gezondheidsredenen – mantelzorg – aanvraagformulier – art. 52 Vb. – bijlage 19ter is geen aanvraagformulier dat door aanvrager zelf is opgesteld – modelformulier – in gemotiveerde brief duidelijk gewezen op gezondheidsredenen - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/5590/A - 02-03-2017

  Dringende medische hulp – DMH – onwettig verblijf – medische waarborg – art. 57, § 2 OCMW-wet – niet terugvordering van POD MI is geen argument om dringende medische hulp te weigeren – alle voorwaarden voldaan – OCMW kan geen bijkomende voorwaarde toevoegen - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 23707/15 - 28-02-2017

  (Muzamba Oyaw t. België) Geen schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – administratieve detentie – partner van zwangere Belgische vrouw – verzoekschrift kennelijk ongegrond – onontvankelijk

 • Rechtbank van eerste aanleg - 2016/3997/A - 27-02-2017

  Administratieve geldboete – art. 4bis Vw. – bevoegdheid – minister of gemachtigde – buitengrens – doorlaatposten – verzoeker heeft geen grens overschreden – art. 4 bis Vw. omvat niet het onwettige verblijf – legaliteitsbeginsel – nullum crimen, nulla poena sine lege – geen wetsovertreding – omzendbrief 16 juni 2016 – bewijsregeling – art. 105 GW – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 183.022 - 27-02-2017

  BGV – bevel om het grondgebied te verlaten – bijlage 13quinquies – asielzoeker – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenconventie – art. 3 EVRM – gegronde vrees voor vervolging – nauwkeurig onderzoek doen naar art. 3 EVRM – uitsluiting stelt Belgische overheid niet vrij van naleving internationale verplichtingen – onderzoeksplicht – vraag naar welk land verzoeker kan terugkeren – (indirect) refoulement – land niet gespecifieerd – vertrekverplichting zonder land van bestemming te bepalen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 183.054 - 27-02-2017

  Dublin III – Italië – UDN – visum type C – art. 12.2 en 12.4 Dublin III – verzoeker keerde terug naar Tanzania nadat hij met visum in Italië verbleef – art. 12.4 enkel van toepassing wanneer de betrokken asielzoeker het grondgebied van de lidstaat niet heeft verlaten – motiveringsplicht - MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 183.009 - 27-02-2017

  BGV – impliciete intrekking door afgifte attest van immatriculatie (AI) – gebrek aan belang – Terugkeerrichtlijn – onontvankelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.941 - 24-02-2017

  Gevestigde vreemdeling - C-kaart gesupprimeerd – terugdrijving – detentie - UDN – ambtshalve schrapping – geen wettelijke basis – beslissing tot supprimering niet in dossier – verzoeker heeft België niet langer dan een jaar verlaten – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.904 - 24-02-2017

  Visum gezinshereniging – verzoekschrift opgesteld in het Engels – art. 39/18 Vw. – geen taalvrijheid – vreemde taal – vertaling ingediend buiten beroepstermijn – geen overmacht – onontvankelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.917 - 24-02-2017

  Asielzoeker – Irak – subsidiaire beschermingsstatus – intentie om terug te keren naar Irak – vakantieganger – art. 55/5 Vw. – veiligheidssituatie Bagdad – opheffing status – voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter van verandering van omstandigheden – dwingende redenen - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 28/2017 - 23-02-2017

  Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Gevolgen van de ontbinding van het huwelijk - Vreemdeling van een derde Staat, echtgenoot van een Belg of van een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.751 - 23-02-2017

  BGV – Irak - subsidiaire bescherming werd eerder ingetrokken – art. 3 EVRM – niet-terugleidingsclausule – art. 7 Vw. - EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – geen gedwongen verwijdering – definitie Terugkeerrichtlijn – absoluut karakter art. 3 EVRM – vertrekverplichting zonder te onderzoeken naar welk land verzoeker kan terugkeren – schending - vernietiging

 • Raad van State - 237.445 - 22-02-2017

  Art. 9bis Vw. – identiteitsdocument – toevoegen bij aanvraag 9bis – ontvankelijkheidsvoorwaarde – zorgvuldigheidsbeginsel laat overheid niet toe om elementen in overweging te nemen die niet zijn toegestaan door de wet – gegrond - cassatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2016/4813/A - 20-02-2017

  Administratieve geldboete – art. 4bis Vw. – bevoegdheid – minister of gemachtigde – buitengrens – doorlaatposten – verzoeker heeft geen grens overschreden – art. 4 bis Vw. omvat niet het onwettige verblijf – legaliteitsbeginsel – nullum crimen, nulla poena sine lege – geen wetsovertreding – omzendbrief 16 juni 2016 – bewijsregeling – art. 105 GW – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.471 - 17-02-2017

  Uitlevering – Macedonië – tenuitvoerlegging uitlevering geschorst door RvS – BGV – detentie – openbare orde – inreisverbod – UDN – non-refoulement – verwijdering en uitlevering zijn twee verschillende concepten – gezag van gewijsde arrest Raad van State – Belgische overheid één en ondeelbaar – art. 6 EVRM – garanties – MTHEN – schorsing BGV - inreisverbod niet uitvoerbaar

 • Hof van Justitie - C-578/16 - 16-02-2017

  (C. K., H. F., A. S. t. Republika Slovenija) Prejudiciële vraag - ruimte van vrijheid, veiligheid en gerechtigheid - grenzen - asiel en migratie - Dublin-systeem - Verordening 604/2013 - Art 4 Handvest - onmenselijke of vernederende behandeling - ernstig zieke - afwezigheid van ernstige redenen om te geloven dat er ernstige tekortkomingen zijn in ontvangende lidstaat - verplichtingen van de lidstaat voor te overname

 • Grondwettelijk Hof - 24/2017 - 16-02-2017

  Burgerlijk recht - Afstamming - Vaststelling van de afstamming van meemoederszijde - Betwisting van een erkenning van meemoederschap - Vertrekpunt van de vervaltermijn van een jaar

 • Grondwettelijk Hof - 25/2017 - 16-02-2017

  Burgerlijk recht - Adoptie - Volle adoptie - Gevolgen - Volle adoptie van een wettelijke samenwonende persoon door de ouders van de andere wettelijk samenwonende persoon - Onmogelijkheid van gewone adoptie van kinderen van de ene door de andere bij absoluut huwelijksbeletsel tussen beiden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.341 - 16-02-2017

  Dublin III – Tsjechië – medische problemen – kwetsbaar profiel – 9ter aanvraag ongegrond – medische zorg in Tsjechië niet gegarandeerd - vernietiging

Pagina's