Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.759 - 30-03-2017

  Gezinshereniging – schoonouders van een Unieburger – art. 40bis Vw. - voorwaarde van ten laste zijn – ten laste zijn in land van herkomst – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 17/21/C - 29-03-2017

  Kort geding – detentie – geplande repatriëring – hangende 9ter Vw. – hoogdringendheid – art. 3 EVRM – transitcentrum – Belgisch grondgebied – juridische fictie – rechtsmacht Belgische staat – recht om 9ter aanvraag in te dienen – opschorting repatriëring totdat RvV over verzoek tot schorsing en vernietiging heeft geoordeeld – gegrond – dwangsom

 • Hof van Justitie - C-652/15 - 29-03-2017

  (Furkan Tekdemir, wettelijk vertegenwoordigd door Derya Tekdemir en Nedim Tekdemir t. Kreis Bergstraße) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Verblijfsrecht van gezinsleden van een Turkse werknemer die tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat behoort – Mogelijk bestaan van een dwingende reden van algemeen belang die nieuwe beperkingen rechtvaardigt – Efficiënt beheer van de migratiestromen – Verplichting voor staatsburgers van derde landen jonger dan 16 jaar om een verblijfsvergunning te bezitten – Evenredigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.599 - 29-03-2017

  BGV – inreisverbod – inreisverbod vernietigd door eerder arrest RvV – verzoeker gerepatrieerd – aanvraag visum gezinshereniging – nieuw inreisverbod – BGV volledige uitwerking gekregen – geen verdere invloed op rechtspositie – geen rechtsgevolgen verbinden aan beslissing die volledig is uitgewerkt – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 61411/15, 61420/15, 61427/15 en 3028/16 - 28-03-2017

  (Z.A. en anderen t. Rusland) Schending artikel 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – de facto detentie in transitzone van luchthaven – Schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) –onwettige detentie in de transitzone

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.385 - 27-03-2017

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenote van erkende vluchteling – art. 27 WIPR – uittreksel uit strafregister niet origineel – frauduleus document – ernstige twijfels omtrent werkelijke identiteit aanvraagster – art. 10 Vw. – art. 12bis Vw. – Somalische documenten – onderscheid tussen documenten die duidelijk frauduleus zijn en documenten die niet gelegaliseerd worden omdat België Somalische regering niet erkent – twijfels omtrent leeftijd niet voldoende gesubstantieerd – belangenafweging - art. 8 EVRM – rekening houden met alle relevante elementen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.326 - 24-03-2017

  Visumaanvraag – kort verblijf - humanitair visum – visum type C – Syrië – geen annulatieberoep ingesteld na schorsingsarrest – beslissing definitief geworden – art. 39/56 Vw. – gebrek aan belang - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.346 - 24-03-2017

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – bestaansmiddelen – interim tewerkstelling – beslissingstermijn 6 maanden – vervaltermijn – beslissing tijdig – geen behoefteanalyse – overbodig – gebrek aan bewijs huidige inkomsten – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.344 - 24-03-2017

  Gezinshereniging – schijnhuwelijk – openbare orde – familiale belang – duurzame relatie – actueel karakter van de bedreiging voor de openbare orde – art. 8 EVRM – niet disproportioneel - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2017/614/A - 20-03-2017

  Administratieve geldboete – art. 4bis Vw. – bevoegdheid – minister of gemachtigde – buitengrens – doorlaatposten – verzoeker heeft geen grens overschreden – art. 4 bis Vw. omvat niet het onwettige verblijf – legaliteitsbeginsel – nullum crimen, nulla poena sine lege – geen wetsovertreding – omzendbrief 16 juni 2016 – bewijsregeling – art. 105 GW – boete werd ingetrokken door DVZ – verstek – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.025 - 20-03-2017

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – moeder van feitelijke partner – geen officiële verwantschap – art. 8 EVRM – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 183.934 - 17-03-2017

  Asielzoeker – Irak – rapper – rapcultuur – tatoeages – sociale groep – fundamenteel identiteitskenmerk – gegronde vrees voor vervolging – toekomstgericht onderzoek – subcultuur – plausibel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Grondwettelijk Hof - 35/2017 - 16-03-2017

  Burgerlijk recht - Personen - Akten van de burgerlijke stand - Akten van aangifte en akten van huwelijk - Formaliteiten betreffende de voltrekking van het huwelijk - Uitstel van de voltrekking van het huwelijk, besloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand - Gevolgen - Rechtsmiddelen - Termijn voor de voltrekking van het huwelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 183.908 - 16-03-2017

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – psychische problematiek – post-traumatisch stress syndroom – oorzaak in bloedwraak – minderjarige – regionale verschillen – zorgvuldigheidsbeginsel – rekening houden met specifieke omstandigheden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 183.917 - 16-03-2017

  Intrekking vluchtelingenstatus – art. 55/3 Vw. – art. 1 C Vluchtelingenverdrag – ex-Joegoslavië – gewijzigde situatie in Montenegro – dwingende redenen – trauma – behoud vluchtelingenstatus

 • Hof van Justitie - C-528/15 - 15-03-2017

  (Policie ČR,Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie t. Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor) Prejudiciële verwijzing – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III) – Artikel 28, lid 2 – Bewaring met het oog op overdracht – Artikel 2, onder n) – Significant risico op onderduiken – Objectieve criteria – Ontbreken van wettelijke definitie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 183.882 - 15-03-2017

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – huwelijk nog niet erkend – geen enkele wettelijke bepaling stelt dat huwelijk dient overgeschreven te zijn in de registers van een Belgische stad – gelegaliseerde huwelijksakte – art. 27 WIPR – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 183.886 - 15-03-2017

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – geen persoonlijk onderzoek – autonome appreciatie door ambtenaar-geneesheer – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 183.900 - 15-03-2017

  Asielzoekers – Rusland – Tsjetsjenië - LSP – louter schriftelijke procedure – vraag om gehoord te worden – verwesterd – verklaring van mensenrechtenorganisatie – nieuwe elementen die kans aanzienlijk groter maken – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-157/15 - 14-03-2017

  (Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding t. G4S Secure Solutions NV) Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling – Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging – Arbeidsreglement van een onderneming dat werknemers verbiedt om zichtbare politieke, filosofische of religieuze tekens te dragen op het werk – Directe discriminatie – Geen – Indirecte discriminatie – Verbod voor een werkneemster om een islamitische hoofddoek te dragen

Pagina's