Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-490/16 - 26-07-2017

  (A.S. tegen Republika Slovenija) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend – Aankomst van een buitengewoon groot aantal derdelanders die internationale bescherming wensen – Organisatie van de grensoverschrijding door de autoriteiten van een lidstaat met het oog op doorreis naar een andere lidstaat – Binnenkomst die bij afwijking om humanitaire redenen wordt toegestaan – Artikel 13 – Illegale overschrijding van een buitengrens – Termijn van twaalf maanden vanaf de grensoverschrijding – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van het rechterlijke toezicht – Artikel 29 – Termijn van zes maanden om de overdracht uit te voeren – Berekening van de termijnen – Aanwenden van een rechtsmiddel – Opschortende werking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 190.078 - 26-07-2017

  Art. 9ter Vw. – niet verlenging verblijf – art. 13 Vw. – openbare orde – machtiging tot onbeperkt verblijf – strafrechtelijke feiten - actueel en daadwerkelijke bedreiging - vernietiging

 • Raad van State - 238.842 - 18-07-2017

  Uitlevering – Turkije - poging tot gehele of gedeeltelijke wijziging van de grondwet van de Turkse republiek door gebruik van geweld – mededaderschap aan moord – gunstig advies – lopende asielprocedure - juridische zekerheid dat de bestreden beslissing niet zal worden uitgevoerd zolang de lopende asielprocedures niet zijn beëindigd – geen spoedeisendheid - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 189.793 - 17-07-2017

  BGV met vasthouding – Soedan – Darfour - UDN – art. 3 EVRM – Eurodac hit met Italië – onduidelijkheid naar welk land de verzoekende partij overgedragen of gerepatrieerd zal worden – duidelijkheid verschaffen - MTHEN - schorsing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Nijvel - 17/221/B - 14-07-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° WBN – ononderbroken wettelijk verblijf - bijzondere identiteitskaart – protocolkaart – art. 7bis, § 2 WBN - bewijs wettelijk verblijf – lijst in KB 14 januari 2013 - niet limitatief – toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – hiërarchie der rechtsnormen – gegrond – nationaliteit toegekend

 • Hof van Justitie - C-193/16 - 13-07-2017

  (E t. Subdelegación del Gobierno en Álava) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 27, lid 2, tweede alinea – Beperkingen van het inreisrecht en het verblijfsrecht om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid – Verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare orde of openbare veiligheid – Gedrag dat een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving vormt – Werkelijke en actuele bedreiging – Begrip – Unieburger verblijvend in een gastland waar hij een gevangenisstraf uitzit wegens herhaaldelijk gepleegd seksueel misbruik van minderjarigen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 71537/14 - 10-07-2017

  (Harkins t. Verenigd Koninkrijk) artikel 3 EVRM (verbod van onmenselijke en vernederende behandeling) – geen schending - uitlevering USA - artikel 6 – geen schending - Trabelsi t. België -levenslange gevangenisstraf

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 189.587 - 10-07-2017

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – feitelijke partner – art. 47/1 Vw. – uit voorgelegde documenten blijkt niet dat betrokkenen elkaar al kenden voor komst naar België – geen voorwaarde toegevoegd aan de wet – art. 47/3 Vw. – duur van de banden tussen partners nagegaan – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad van State - 238.778 - 06-07-2017

  Minderjarige – leeftijdsbepaling – Dienst Voogdij – medisch onderzoek – in geval van twijfel rekening houden met jongste leeftijd – meervoudig onderzoek waarvan elk deelonderzoek individueel wordt geïnterpreteerd waarna een algemene conclusie wordt getrokken – eindconclusie is relevant – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 189.393 - 04-07-2017

  Asielzoeker – Somalië – minderjarige – ongeloofwaardige verklaringen – verzoeker geeft toe niet de waarheid te hebben gesproken op aanraden van andere Somaliërs – jonge leeftijd – beïnvloedbaar – redelijk om verzoeker opnieuw te horen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 189.394 - 04-07-2017

  Asielzoeker – Somalië – eerste land van asiel Malta – subsidiaire bescherming in Malta - art. 48/5, § 4 Vw. - reële bescherming – lidstaat EU – levensomstandigheden – art 3 EVRM - weigering

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/6964/A - 30-06-2017

  Art. 9ter Vw. – medisch advies – deontologische code – rapport federale ombudsman – tegengestelde adviezen arts-adviseur en behandelende geneesheer – aanstellen onafhankelijke medische expert – belang – gegrond – aanstelling expert

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 33809/15 - 29-06-2017

  (Alam t. Denemarken) artikel 8 EVRM (recht op privéleven) – onontvankelijk – interne rechtsmiddelen niet uitgeput – verwijdering – permanent inreisverbod – kennelijk ongegrond – criminele feiten

 • Raad van State - 238.710 - 29-06-2017

  BGV – vervallen Belgische nationaliteit na schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – geen toepassing art. 42septies Vw. – geacht nooit familielid te zijn geweest – declaratoir karakter afgifte verblijfskaart – vernietiging

 • Raad van State - 238.711 - 29-06-2017

  BGV – art. 42quater Vw. – uitzonderlijke graad van integratie – ruime appreciatiebevoegdheid – geen voorwaarde toegevoegd - vernietiging

 • Raad van State - 238.714 - 29-06-2017

  Art. 9bis Vw. – ruime appreciatiebevoegdheid – gunstmaatregel – genesteld in onwettig verblijf – openbare orde – geen voorwaarde toegevoegd aan art. 9bis - vernietiging

 • Raad van State - 238.716 - 29-06-2017

  Familielid van een Belg – gezinshereniging – belang – verweerder gemachtigd tot verblijfsrecht – F-kaart verkregen - verwerping

 • Raad van State - 238.718 - 29-06-2017

  BGV – F+ kaart – schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – geen toepassing art. 42septies Vw. – geacht nooit familielid te zijn geweest – declaratoir karakter afgifte verblijfskaart – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 189.199 - 29-06-2017

  Art. 9bis Vw. – weigering verlenging tijdelijk verblijf – voorwaarden – veroordelingen – art. 1/3 Vw. – ratione temporis – geen overgangsbepalingen – BGV onverenigbaar met AI – BGV impliciet ingetrokken - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 17/1431/A - 23-06-2017

  Administratieve geldboete – illegaal verblijf – art. 4bis Vw. – fout van de Belgische staat – gegrond - schadevergoeding toegekend

Pagina's