Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.961 - 13-09-2017

  Intrekking subsidiaire bescherming – art. 55/5/1 Vw. – persoonlijk gedrag – terugkeer naar land van herkomst – Irak – intrekking en opheffing – art. 55/5 Vw. – motiveringsgebrek – voldoende ingrijpende en niet-voorbijgaande omstandigheden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.956 - 13-09-2017

  Intrekking subsidiaire bescherming – art. 55/5/1 Vw. – persoonlijk gedrag – terugkeer naar land van herkomst – Irak – intrekking en opheffing – art. 55/5 Vw. – motiveringsgebrek – voldoende ingrijpende en niet-voorbijgaande omstandigheden - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-60/16 - 13-09-2017

  (Mohammad Khir Amayry t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Vaststelling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikel 28 – Bewaring van een verzoeker om internationale bescherming met het oog op zijn overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat – Termijn waarbinnen de overdracht moet worden uitgevoerd – Maximumduur van de bewaring – Berekening – Aanvaarding van het verzoek tot overname voorafgaand aan de bewaring – Opschorting van de uitvoering van het overdrachtsbesluit

 • Hof van Justitie - C-569/15 - 13-09-2017

  (X t. Staatssecretaris van Financiën) Prejudiciële verwijzing – Toepassing van de socialezekerheidsregelingen – Migrerende werknemers – Vaststelling van de toe te passen wetgeving – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 14, lid 2, onder b), i) – Persoon die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen – Persoon die is aangesteld in een lidstaat en tijdens een onbetaald verlof van drie maanden werkzaamheden in loondienst verricht op het grondgebied van een andere lidstaat

 • Hof van Justitie - C-570/15 - 13-09-2017

  (X tegen Staatssecretaris van Financiën) Prejudiciële verwijzing – Toepassing van de socialezekerheidsregelingen – Migrerende werknemers – Vaststelling van de toe te passen wetgeving – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 14, lid 2, onder b), i) – Persoon die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen – Persoon die in een lidstaat in loondienst werkzaam is en een deel van zijn werkzaamheden in zijn woonlidstaat uitoefent

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.928 - 13-09-2017

  BGV – detentie – inreisverbod – specifieke omstandigheden – slachtoffer van mensenhandel – zorgvuldigheidsplicht – behoorlijke feitenvinding – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.943 - 13-09-2017

  Gezinshereniging – visum type D – vader van een Belgisch minderjarig kind – verklaring bij notaris – niet aangegeven op officiële Belgische geboorteakte – art. 12bis, § 6 Vw. – niet van toepassing op onderhavige situatie – geen onzorgvuldigheid of motiveringsgebrek - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.955 - 13-09-2017

  Asielzoeker – Syrië – geen geloofwaardige elementen voor gegronde vrees voor persoonlijke en systematische vervolging – gestelde gedrag in Syrië ondergraaft geloofwaardigheid – incoherenties –– art. 55/4 Vw. – veroordeling voor ernstig misdrijf – weigering vluchtelingenstatus - uitsluiting subsidiaire beschermingsstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.800 - 11-09-2017

  BGV – art. 74/21 Vw. – beëindiging verblijf – fraude – familielid dat zich gevoegd heeft bij persoon die fraude heeft gepleegd – rekening houden met familiebanden of culturele en sociale banden met zijn land van herkomst – scholarisatie en integratie van de kinderen – fraude gepleegd door vader – art. 8 EVRM – schijnhuwelijk – belangenafweging – fair balance – fouten kunnen niet ten laste worden gelegd van kind - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-643/15 en C-647/15 - 06-09-2017

  (Slowaakse Republiek, vertegenwoordigd door de Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (C-643/15), en Hongarije, vertegenwoordigd door M. Z. Fehér en G. Koós als gemachtigden (C-647/15), verzoekers, ondersteund door: Republiek Polen, vertegenwoordigd door B. Majczyna en M. Kamejsza als gemachtigden, interveniënte, t. Raad van de Europese Unie, vertegenwoordigd door M. Chavrier, K. Pleśniak, N. Pethő en Z. Kupčová als gemachtigden, verweerder, ondersteund door: Koninkrijk België, vertegenwoordigd door J. Van Holm, M. Jacobs en C. Pochet als gemachtigden, Bondsrepubliek Duitsland, vertegenwoordigd door T. Henze, R. Kanitz en J. Möller (C-647/15) als gemachtigden, Helleense Republiek, vertegenwoordigd door M. Michelogiannaki en A. Samoni-Rantou als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, Franse Republiek, vertegenwoordigd door D. Colas, F.-X. Bréchot en E. Armoet als gemachtigden, Italiaanse Republiek, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door L. D’Ascia, avvocato dello Stato, Groothertogdom Luxemburg, vertegenwoordigd door A. Germeaux, C. Schiltz en D. Holderer als gemachtigden, Koninkrijk Zweden, vertegenwoordigd door A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, O. Widgren, E. Karlsson en L. Swedenborg als gemachtigden, Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Condou-Durande en K. Talabér-Ritz (C-647/15), J. Baquero Cruz en A. Tokár (C-643/15) en G. Wils als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg) Beroep tot nietigverklaring – Besluit (EU) 2015/1601 – Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van de Helleense Republiek en van de Italiaanse Republiek – Noodsituatie ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen op het grondgebied van bepaalde lidstaten – Herplaatsing van die onderdanen op het grondgebied van de andere lidstaten – Toegewezen herplaatsingen – Artikel 78, lid 3, VWEU – Rechtsgrondslag – Toepassingsvoorwaarden – Begrip ,wetgevingshandeling’ – Artikel 289, lid 3, VWEU – Conclusies van de Europese Raad dwingend voor de Raad van de Europese Unie – Artikel 15, lid 1, en artikel 68 VWEU – Wezenlijke vormvoorschriften – Wijziging van het voorstel van de Europese Commissie – Vereiste van nieuwe raadpleging van het Europees Parlement en vereiste van unanimiteit binnen de Raad van de Europese Unie – Artikel 293 VWEU – Rechtszekerheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.584 - 05-09-2017

  Asielzoeker – Gambia – professioneel rolstoeltennisspeler – discriminatie – sociale status - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.361 - 01-09-2017

  Asielzoeker – Angola – geen verband met criteria Vluchtelingenconventie – problemen van gemeenrechtelijke aard – minderjarige – vervolging van kindspecifieke aard – kinderrechtenverdrag – geen directe werking – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.373 - 01-09-2017

  Asielzoeker – Irak – profiel als breakdancer – nooit problemen gehad om hobby uit te oefenen – conformeren aan dominante cultuur en hiermee gepaard gaande restricties is geen vervolging – niet onoverkomelijk - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 191.225 - 31-08-2017

  Art. 9ter Vw. - eerdere ongegrondheidsbeslissing vernietigd – nieuwe beslissing op dezelfde dag – geen mogelijkheid om te actualiseren – zorgvuldigheidsbeginsel - alle relevante elementen in rekening brengen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 190.899 - 24-08-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – voldoende bestaansmiddelen – werkloosheidsuitkering – actief werk zoeken - procedure voor de controle van de actieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wordt opgeschort ingeval van zwangerschap – art. 57/7, § 7 KB van 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering - verwerping

 • Arbeidshof / Brussel - 2016/AB/19 - 14-08-2017

  Gewaarborgde gezinsbijslag – kinderbijslag – attest van immatriculatie - ontvankelijke aanvraag 9ter – legaal en regelmatig verblijf – geen voorwaarde met betrekking tot duur van de toelating of machtiging tot verblijf in Wet gewaarborgde kinderbijslag – ongegrond – gezinsbijslag toegekend

 • Raad van State - 238.919 - 03-08-2017

  BGV – schijnhuwelijk – fraus omnia corrumpit – geen toepassing – art. 16.2.a en 17 Gezinsherenigingsrichtlijn – primeert op algemeen rechtsbeginsel – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 190.280 - 31-07-2017

  Asielzoeker – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – geregistreerde vluchteling bij UNRWA – art. 1 D Vluchtelingenconventie – art. 55/2 Vw. – art. 3 EVRM – situatie in Gazastrook – mogelijkheid tot terugkeer naar Gaza – geen veilige en normale reisweg – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 190.151 - 28-07-2017

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – zus heeft verblijf op basis van 9ter Vw. – psychische problemen – band tussen broer en zus is door psychische aandoening anders dan gewone affectieve band – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 190.138 - 27-07-2017

  BGV – terugleiding naar de grens – vasthouding – openbare orde – UDN – prima facie – art. 3 EVRM – erkend staatloze – MTHEN – schorsing

Pagina's