Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 15/798/B - 23-01-2017

  IPR - homologatie notariële akte ter vervanging van geboorteakte - wettelijke samenwoning - art 72bis BW - onmogelijkheid geboorteakte te bekomen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.016 - 20-01-2017

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – behandelingsmogelijkheden bij terugkeer niet onderzocht – regelmatige opvolging vereist – niet nagegaan of opvolging beschikbaar is in Oekraïne – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.986 - 19-01-2017

  Asielzoeker – Irak – intrekking subsidiaire bescherming – terugkeer naar Irak – art. 55/5/1, § 2, 2 Vw. – niet verschenen op gehoor – overmacht niet aangetoond – blote beweringen – veiligheidssituatie Bagdad – intrekking SB bevestigd

 • Hof van beroep / Gent - 2015/AR/2939 - 19-01-2017

  Wettelijke samenwoning - schijnwettelijke samenwoning – negatief advies – art. 1476bis BW – groot leeftijdsverschil – zwakke positie een van de partners – lang illegaal verblijf – meerdere pogingen tot regularisatie - geheel van de omstandigheden - ongegrond

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2016/EV/40 - 18-01-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – negatief advies – art. 12bis WBN – 5 jaar wettig en ononderbroken verblijf – objectieve en bewijskrachtige stukken – loonfiches – administratieve tekortkoming in gegevensverwerking – niet toerekenbaar – louter administratieve onderbreking – omzendbrief 8 maart 2013 – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.888 - 18-01-2017

  Asielzoekers – eerste verzoekster Marokko – tweede verzoeker onbepaalde nationaliteit - Palestijnse afkomst – eerste verzoekster bevallen van een zoon - echtgenoot en dochter erkend als vluchteling – twee kinderen niet verschillend behandelen – erkenning vluchtelingenstatus tweede verzoeker – weigering eerste verzoekster

 • Raad van State - 237.042 - 17-01-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 42, § 1 Vw. – termijn van 6 maanden – vervaltermijn – loopt ook ten aanzien van gemeentebestuur – ongeacht of dossier volledig is - artikel 52, § 3 vreemdelingenbesluit - GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – termijn in elk geval naleven – artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 2004/38/EG – laattijdige beslissing – gegrond - cassatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 16/844/B - 13-01-2017

  Akte van bekendheid – homologatie met oog op nationaliteitsverklaring – vervanging geboorteakte – art. 5, § 1 WBN – getuigenverklaringen – niet betrouwbaar - getuigen kennen verzoekers niet lang genoeg – kunnen identiteitsgegevens niet vanuit de praktijkbeleving bevestigen - ondergeschikt vraag om beëdigde verklaring af te leggen – beweringen geloofwaardig – machtiging beëdigde verklaring

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 31183/13 - 12-01-2017

  (Abuhmaid t. Oekraïne) artikel 8 (Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven) – geen schending – artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) – geen schending - Palestijn

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 12552/12 - 12-01-2017

  (Kebe t. Oekraïne) Artikel 1 EVRM – territoriale bevoegdheid – asielaanvraag van verstekeling vanop een schip met buitenlandse vlag – grenscontrole door Verdragsstaat – Verdragsstaat verantwoordelijk – Artikel 13 juncto 3 EVRM (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel i. v. m. reëel risico op mishandeling) weigering tot ontscheping – risico op ketting refoulement naar Eritrea via Saudi-Arabië – schending

 • Arbeidshof / Brussel - 2015/AB/867 - 12-01-2017

  Gewaarborgde gezinsbijslag – kinderbijslag - precair verblijfsrecht – geen recht – attest van immatriculatie – ontvankelijke aanvraag 9ter - kan niet worden beschouwd als toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – bijzonder karakter van de Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag – residuair stelsel – GwH 28 juni 2006, nr. 110/2006 – GwH 11 januari 2012, nr. 1/2012 – gegrond – geen toekenning gewaarborgde gezinsbijslag

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 14/2364/A, 14/2926/A, 15/383/A - 12-01-2017

  Gewone kinderbijslag – dubbele nationaliteit – artikel 52 AKBW – ministeriële afwijking in behartenswaardige gevallen – territorialiteitsbeginsel – FAMIFED Informatienota 1993/20 - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.657 - 12-01-2017

  Asielzoeker – China – Tibetaanse afkomst – legaal verblijf in India - homoseksuele geaardheid – tweede asielaanvraag – timide karakter – schroom - niet eerder melding gemaakt van geaardheid – verklaringen als geheel lezen – homoseksuele relatie in België – asielaanvraag beoordelen ten aanzien van India – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.685 - 12-01-2017

  BGV – art. 74/13 Vw. – gezins- en familieleven – hulp en verzorging voor zus die aan kanker lijdt – motiveringsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.648 - 12-01-2017

  Derdelands student – BGV – drie verschillende studierichtingen aangevat zonder enig einddiploma – studies op overdreven wijze verlengd – niet geslaagd voor enig examen – art. 103/2 Verblijfsbesluit – psychologische problemen niet gestaafd – advies – art. 61, § 1 Vw. – niet kennelijk onredelijk - verwerping

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/FA/901 - 11-01-2017

  Adoptie – schijnadoptie – subsidiair beschermde – precair karakter van het verblijfsrecht – wettige redenen – art. 344 BW – garanderen van verblijfsrecht niet de enige drijfveer – geen rechtstreeks motief - ongegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Bergen - 16/722/B - 11-01-2017

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – economische participatie – opleiding – art. 60, § 7 OCMW-wet – arbeidsdagen – art. 1, § 2, 7° WBN – artikel 37, § 1 KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 55470/10 - 10-01-2017

  (Salija t. Zwitserland) Zwitserland - artikel 8 (Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven) – geen schending – openbare orde - appreciatiemarge

 • Raad van State - 236.991 - 10-01-2017

  Asielzoekster - BGV – detentie – vernietigd – art. 51/4 Vw. – taal – asielaanvraag in het Nederlands – BGV in Frans - geen opeenvolgend bevel – geen schending art. 51/4 Vw. - gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.514 - 10-01-2017

  Asielzoeker – Irak – onvolledige verklaringen bij DVZ – medewerkingsplicht – tegenstrijdige verklaringen – legerdienst – vrijwillig – louter persoonlijke vrees – desertie – straf niet disproportioneel – art. 3 EVRM – veiligheidssituatie Bagdad – weigering

Pagina's