Arbeidshof
Gent
2015/AR/159
Leefloon – werkbereidheid – art. 3, 5° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie – billijkheidsreden – studies – behalen diploma secundair onderwijs – beroep ongegrond

Vraag is of er in casu voldoende billijkheidsredenen voorhanden zijn. Het arbeidshof is het met de eerste rechter eens dat dit wel degelijk het geval is.

 

Het volgen van studies, inzonderheid om het diploma van secundair onderwijs te behalen, kan een billijkheidsreden zijn.

 

Welnu, de geïntimeerde was vanaf september 2014 daadwerkelijk ingeschreven in het tweedekansonderwijs en wilde haar diploma secundair onderwijs behalen. Terzelfdertijd had zij de zorg voor vier minderjarige kinderen, wat het regelmatig volgen van de lessen bemoeilijkte (de lessen Nederlands had zij overigens niet meer nodig). Toen zij in oktober haar leefloon verloor, diende zij in november 2014 haar studies te staken en is zij in 2015 uiteindelijk deeltijds gaan werken.

 

De appellant heeft de geïntimeerde ten onrechte het recht op leefloon ontzegd vanaf 9 oktober 2014.