Arbeidshof
Antwerpen
2050463
Illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen - toekenning steun door arbeidsrechtbank - strijdigheid van de Wet van 22 december 2003 met het kinderrechtenverdrag en EVRM - wijziging van de OCMW-wet door de Programmawet van 27 december 2005 - nietigverklaring vonnis

Het Hof ziet niet in waarom het KB van 24 juni 2004 niet toepasbaar zou zijn. Het is de loutere uitvoering van het nieuwe artikel 57 § 2 OCMW-wet. Bij de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen werd artikel 57 § 2 OCMW-wet vervangen. Voortaan wordt de aanwezigheid van de ouders in het opvangcentrum gewaarborgd.