Arbeidshof
Bergen
21079
Gezin in illegaal verblijf – vroeger ontvankelijk verklaarde asielzoekers – aansluiting ziekenfonds – uitgeprocedeerd – niet langer rechthebbend - ziekenfonds niet op de hoogte - prestaties medische zorgen – terugvordering door ziekenfonds – beroep arbeidsrechtbank – beroep ongegrond – hoger beroep – arrest Arbitragehof 30/06/99 – recht op steun bij onmogelijke terugkeer om medische redenen – ZIV-wet – KB 3 juli 1996 – vreemdelingen in illegaal verblijf uitgesloten van toepassing - arrest Arbitragehof 30/06/99 niet naar analogie van toepassing op ZIV-wet – hoger beroep ongegrond

Uit artikel 32, 15° wet 14 juli 1994 en artikel 128quinquies KB 3 juli 1996 volgt dat verzoeker uitgesloten is van de verplichte ziekteverzekering. Het aanvragen van een machtiging tot verblijf verandert niets aan het illegaal verblijf van verzoeker. Het is niet mogelijk om de gevolgen van het arrest van het Arbitragehof van 30 juni 1999 naar analogie toe te passen op verzoekers, daar dit arrest specifiek ging over artikel 57 §2 OCMW-wet en het recht op maatschappelijke dienstverlening. Bovendien was dit enkel van toepassing op personen waarvan het vast stond dat ze zich in de absolute onmogelijkheid bevonden om terug te keren naar hun land van herkomst om medische redenen.