Arbeidshof
Gent
2004/322
Illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen - toekenning steun door arbeidsrechtbank - strijdigheid van de Wet van 22 december 2003 met het Kinderrechtenverdrag - geen strijdigheid met Kinderrechtenverdrag of EVRM - nietigverklaring vonnis

Voor zover de regeling, uitgelegd in de Omzendbrief van 16 augustus 2004, die in toepassing van artikel 57 § 2 OCMW-wet, versie 2004, werd uitgewerkt bij KB van 24 juni 2004, strijdig zou zijn met de wet of met een hogere rechtsnorm, dan kan de beweerde onwettigheid van die regeling geenszins tot gevolg hebben dat appelant verder zou moeten tussenkomen. De beweerde onwettigheid van de in toepassing van artikel 57 § 2, tweede lid uitgewerkte regeling kan desgevallend de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Belgische Staat wegens onbehoorlijke regelgeving in het gedrang brengen, maar kan er niet toe leiden dat het OCMW, in strijd met artikel 57 § 2, eerste lid, gehouden zou zijn financiële of materiële steun te verlenen.