Arbeidshof
Gent
06/057
Erkend staatloze - aanvraag tot regularisatie - art 9, lid 3 Vreemdelingenwet -Verdrag van New York van 28 september 1954 - Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie - KB van 11 juli 2002 - geen verblijfsrecht - geen recht op leefloon

Aangezien de appellant op het ogenblik van de aanvraag tot het bekomen van een leefloon tot op heden nog geen machtiging tot verblijf heeft bekomen verblijft hij niet "regelmatig" in het Rijk zoals bedoeld in artikel 23 Verdrag van New York en kan hij dus geen rechtsgrond vinden in die bepaling om aanspraak te maken op een leefloon. Aangezien de appellant niet over een verblijfsmachtiging beschikt kan ook niet aangenomen worden dat hij "op het grondgebied mag verblijven" in de zin van artikel 2 van het KB van 11 juli 2002. Het leefloon werd hem vooralsnog terecht geweigerd.