Arbeidshof
Gent
06/224
Buthanese vreemdeling - illegaal verblijf - erkende staatloze - administratieve onmogelijkheid tot terugkeer - recht op OCMW-steun - illegaal verblijf - recht op dringende medische hulp

De erkende staatloze blijft illegaal verblijven zolang hij geen machtiging heeft bekomen tot verblijf. Een aanvraag tot regularisatie of het feit dat een staatloze niet kan verwijderd worden wijzigt wijzigt de verblijfsstatus van de verweerder niet. Hij blijft gerechtigd op maatschappelijke dienstverlening volgens de bepalingen van artikel 57 § 2 OCMW-wet, die beperkt is tot de dringende medische hulp.