Arbeidshof
Gent
2010/AR/60
NBMV – aanvraag bijstand bij VAPH – niet voldaan aan verblijfsvoorwaarde – weigering – beroep bij arbrb. - verblijfsvoorwaarde van vijf jaar moet vervuld zijn door wettelijke vertegenwoordiger – voorwaarde vervuld – vernietiging weigering – hoger beroep – art. 21 decreet van 7 mei 2004 – art. 479 Programmawet van 24 december 2002 – vertegenwoordiging door voogd van een NBMV – voogd voldoet aan verblijfsvoorwaarde – bevestiging vonnis eerste aanleg

Artikel 21 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van hel intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlIjkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, zoals van toepassing op huidig geschil, bepaalt: Een persoon met een handicap die aanspraak maakt op de toepassing van dit decreet, moet werkelijk in België verblijven. Hij moet bovendien het bewijs voorleggen van een ononderbroken verbijf van vijf jaar dan wel een niet aaneengesloten verblijf van tien jaar In België. Bij niet-ontvoogde minderjarigen, verlengd minderjarigen en onbekwaam verklaarden moet hun wettelijke vertegenwoordiger aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. De Programmawet van 24 december 2002 (BS 31 december 2002) regelt in artikel 479 de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Artikel 479-9 bepaalt ondermeer: “Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 10, §2 is de voogd ermee belast de niet-begeleide minderjarige te vertegenwoordigen in het kader van alle rechtshandelingen, van de procedures bedoeld in de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede van alle andere bestuurlijke of gerechtelijke procedures.(...)”.