Arbeidshof
Luik
8443/2007
Illegaal verblijvende moeder van een Belgisch kind - materiële steun in opvangcentrum uitgesloten -recht op financiële steun in naam van het kind - equivalent leefloon tarief alleenstaande met persoon ten laste - equivalent gewaarborgde gezinsbijslag

Uit de rechtspraak volgt dat een illegaal verblijvende ouder, in naam van zijn minderjarig kind waarvan hij de wettige vertegenwoordiger is, steun kan eisen en dat deze steun alles moet omvatten dat noodzakelijk is voor het kind. Dit impliceert een recht op steun voor de hele familie, inclusief steun voor andere familieleden, minderjarig en meerderjarig. Aangezien het verblijf in een centrum enkel betrekking kan hebben op een kind in illegaal verblijf, is het uitgesloten dat een OCMW kan beslissen dat dergelijke steun meer aangewezen zou zijn en om die reden zijn tussenkomst weigeren. Het kind heeft recht op financiële steun en niet op steun verleend in natura in een opvangcentrum.