Arbeidsrechtbank
Brussel
14/12.433/A
OCMW-steun – 9ter Vw. – beroepsprocedure bij RvV – illegaal – geen schorsende werking beroep 9ter – art. 13 EVRM – art. 3 EVRM – EHRM 27 februari 2014, 70055/10, Josef t. België – HvJ 18 december 2014, C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida – BGV – ernstige ziektes – beschikbaarheid zorgen in Marokko – medische onmogelijkheid om terug te keren – gegrond

De arbeidsrechter stelt dat de Belgische wet niet in overeenstemming is met het arrest Abdida van het Hof van Justitie omdat de wet geen schorsend karakter toekent aan het beroep dat hier bij de RvV is ingesteld voor zover de uitvoering van het BGV hem zou blootstellen aan "een ernstig risico dat zijn gezondheidstoestand op ernstige en onomkeerbare wijze verslechtert". Volgens de rechtbank is het niet nodig dat het om een automatisch schorsend beroep gaat maar er moet wel een onderzoek mogelijk zijn door de rechter van de feitelijke omstandigheden van het geschil om na te gaan of het ernstig risico zich effectief zou kunnen voordoen.

 

De man heeft verschillende ernstige ziektes. Hij legt talrijke overwegingen en ook een dik dossier voor om aan te tonen dat zijn noodzakelijke zorgen niet beschikbaar en ook niet voldoende toegankelijk zijn in Marokko. Hij toont dus aan dat hij nu in een situatie zit van medische onmogelijkheid om terug te keren zodat hij het BGV niet kan uitvoeren.

 

Gezien de verschillende ernstige ziektes waar de man aan lijdt, lijkt hij op het eerste gezicht een verdedigbare grief te hebben in de zin van het arrest Abdida. De man is behoeftig en heeft recht op maatschappelijke dienstverlening zolang het beroep voor de RvV in behandeling is.