Arbeidsrechtbank
Antwerpen
097836/A
Aanvraag tegemoetkoming persoon met een handicap – ingeschreven in vreemdelingenregister - niet ingeschreven in bevolkingsregister – art. 4 wet van 27 februari 1987 – KB van 17 juli 2006 - rechtspraak GwH - art. 4 wet van 27 februari 1987 niet strijdig met GW – voldoende band met België – arrest nr. 153/2007 GwH - inschrijving in vreemdelingenregister geen voldoende sterke band – GwH spreekt zich niet uit over EHRM – EVRM primeert op GW – art. 14 EVRM – verbod discriminatie o.g.v. nationaliteit – art. 1 eerste protocol bij EVRM – Koua Poirrez t. Frankrijk – zeer zwaarwichtige redenen – Cass. 8 december 2008 - art. 4 wet van 27 februari 1987 en KB van 17 juli 2006 strijdig met art. 14 EVRM iuncto art. 1 eerste protocol bij EVRM – automatische uitsluiting personen ingeschreven in vreemdelingenregister niet toegelaten – toepassing in concreto – meer dan tien jaar verblijf in België – onbeperkt verblijfsrecht – familie in België ingeschreven in bevolkingsregister – kleinkinderen geboren in België – op definitieve wijze gevestigd in België – geen zwaarwichtige redenen

Terecht stelt de arbeidsauditeur dat uit het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 153/2007 van 12 december 2007 niet kan afgeleid worden dat vreemdelingen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister automatisch en te allen tijde geacht worden een onvoldoende band met België te onderhouden. Het is bijgevolg noodzakelijk te weten of de vreemdeling een voldoende sterke band met België kan aantonen. Een inschrijving in het bevolkingsregister is inderdaad een "officialiseren" van deze band, doch ook een vreemdeling, ingeschreven in het vreemdelingenregister kan dergelijke band aantonen. Indien dit het geval is, zijn er geen "zwaarwichtige redenen" die een onderscheid in behandeling kunnen verantwoorden. Artikel 4 wet van 27 februari 1987 en artikel 1 KB van 17 juli 2006 zijn in hun toepassing strijdig met art. 14 EVRM iuncto art. 1 eerste protocol bij EVRM voor zover voormelde artikelen, vreemdelingen die in het vreemdelingenregister staan ingeschreven automatisch en enkel om die reden uitsluiten van het recht op tegemoetkomingen, zonder in concreto na te gaan of er hiervoor zeer zwaarwichtige redenen voorhanden zijn die maken dat een op nationaliteit steunend discriminatiegrond toch niet strijdig is met het EVRM.