Arbeidsrechtbank
Brussel
460/2007
Illegaal verblijvend gezin met minderjarige kinderen - materiële opvang - KB van 24 juni 2004 - strijdig met rechtspraak EHRM - voorzienbaarheid - KB buiten beschouwing

Door geen samenwerkingsprocedure te voorzien tussen de OCMW's en Fedasil, terwijl deze laatste op het allerlaatste ogenblik het bevoegde opvangcentrum aanduidt, zonder voorafgaandelijk enige informatie te geven in verband met de concrete uitoefening van fundamentele rechten, zoals het recht op de bescherming van het privé- en gezinsleven, vormen de artikelen 3 en 4 van het KB van 24 juni 2004, zoals gewijzigd door het KB van 1 juli 2006, geen voldoende duidelijke normen. Zij voldoen niet aan de vereiste van voorzienbaarheid die voor de beperking van dergelijke fundamentele rechten wordt opgelegd door de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Overeenkomstig artikel 159 GW moet de rechter bijgevolg de toepassing weigeren van bovenvermelde reglementaire bepalingen.