Arbeidsrechtbank
Brussel
9541/07
Illegaal verblijf - kort uitstel van vertrek - BGV geeft geen wettig verblijf - medische overmacht - begin van bewijs - opvang Fedasil - geen behoeftigheid - geen recht op steun

De arbeidsrechtbank stelt vast dat de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan verzoekers werd betekend, tijdelijk werd opgeschort door de Dienst Vreemdelingenzaken. Het feit dat verzoekers momenteel niet meer uitgewezen kunnen worden, heeft niet tot gevolg dat hun verblijf hierdoor wettig is geworden. Hun verblijf blijft derhalve illegaal, waardoor de steunverlening moet behandeld worden op basis van artikel 57 § 2 OCMW-wet.