Arbeidsrechtbank
Brussel
5522/09
NBMV - illegaal verblijf - - onverwijderbaarheid wegens geen opvanggaranties - geen duurzame oplossing aanwezig - artikel 57, §2 OCMW wet niet van toepassing - recht op financiële steun - artikelen 1 en 57, §1 OCMW wet

Niettegenstaande het standpunt van DVZ die een bevel tot terugleiding betekende, meent de rechtbank dat er geen duurzame oplossing aanwezig is in het land van verblijf (Frankrijk), nu de minderjarige een buitenechtelijk kind heeft zonder gekende vader, hetgeen geleid heeft tot ernstige familiale problemen. Daar een terugkeer naar haar thuis hierdoor is uitgesloten en de Franse overheden geen garanties hebben geboden voor een aangepaste opvang, is artikel 57, §2 OCMW wet niet van toepassing, vermits verzoekster ingevolge de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof, niet verplicht kan worden het grondgebied te verlaten. Verzoekster heeft dan ook recht op de algemene sociale bijstand, zoals voorzien in artikel 1 en 57, §1 OCMW wet.