Arbeidsrechtbank
Brussel
09/62/C
Asielaanvraag beëindigd - illegaal verblijf - minderjarige kinderen - artikel 57, §2, 2° OCMW-wet - recht materiële opvang – geen overmacht - dwangsom

In toepassing van artikel 57, §2, 2° OCMW wet en artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, heeft de minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft, recht op materiële hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind.Deze kan uitsluitend verstrekt worden in een federaal opvangcentrum, in tegenstelling tot de regeling voor asielzoekers, terwijl de aanwezigheid van de ouders in het opvangcentrum tevens gewaarborgd wordt.Inzake kan er prima facie geen overmacht worden weerhouden in hoofde van FEDASIL, daar zij niet aantoont dat de vermeerdering van het aantal op te vangen personen niet kon worden voorzien en zij als federale instelling geacht wordt de geldende wetgeving te moeten kunnen toepassen.Het komt evenwel niet aan eisers toe het opvangtehuis te kiezen, niettegenstaande zij tijdens de asielprocedure in een bepaald opvangcentrum verbleven, en aldaar de verlenging van hun verblijf aanvroegen.FEDASIL wordt veroordeeld de eisende partijen onder te brengen in een opvangcentrum of aangepaste plaats onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per persoon per dag