Arbeidsrechtbank
Ieper
28414
Onwettig verblijvend gezin met minderjarig kind - recht op OCMW-steun - materiële opvang - artikel 57 § 2, 2° OCMW-wet - KB van 24 juni 2004 - wet van 27 december 2005 - aanwezigheid van de ouders

Volledigheidshalve dient eisers erop gewezen dat hun bezwaren tegen de regeling van maatschappelijke hulp overeenkomstig artikel 57 § 2, 2° OCMW-wet achterhaald zijn ingevolge de aanvulling van artikel 57 § 2 tweede lid door artikel 22 van de wet van 27 december 2005 waardoor in de wet werd ingeschreven dat de aanwezigheid in het opvangcentrum van de ouders of van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, wordt gewaarborgd.