Arbeidsrechtbank
Namen
126.576
Illegaal gezin met minderjarige kinderen - steunaanvraag - opvangvoorstel Fedasil - geen garantie op behoud eenheid van familie - artikel 57 § 2 OCMW-wet zoals gewijzigd door artikel 483 Programmawet van 22 december 2003 - annulatie door arbitragehof met respijt voor de wetgever tot 31 maart 2006 - Arbitragehof heeft geen bevoegdheid om wettelijke bepalingen te handhaven die strijdig zijn met EVRM - recht op financiële steun

Hoewel de bijzondere wet de mogelijkheid voorziet voor het Arbitragehof om tijdelijk de gevolgen te behouden van een bepaling die ze vernietigde wegens strijdigheid met de Grondwet uit overwegingen van rechtszekerheid, voorziet het niet diezelfde bevoegdheid ten aanzien van bepalingen die strijdig zijn met het EVRM. Het EVRM heeft een directe werking binnen de Belgische rechtsorde en rechters moeten een interne bepaling die daarmee in strijd is, buiten beschouwing laten.