Arbeidsrechtbank
Turnhout
08/418/A
Aanvraag tegemoetkoming aan gehandicapten – vreemdeling ingeschreven in het Vreemdelingenregister – tijdelijk verblijfsrecht - niet voldaan aan nationaliteitsvoorwaarde – art. 4 wet van 27 februari 1987 – weigering - beroep – art. 14 EVRM – geen discriminatie op basis van nationaliteit – rechtvaardiging – sterke overwegingen – art. 1 Eerste Aanvullend Protocol bij EVRM – eigendomsrecht – arrest GwH nr. 153/2007 - vreemdeling ingeschreven in het Vreemdelingenregister – onvoldoende banden met België – arrest EHRM (Koua Poirrez t. Frankrijk) – arrest Cass. 8 december 2008 - onderscheid tussen bevolkingsregister en vreemdelingenregister onredelijk - geen sterke overweging – band met België mogelijk - schending art. 14 EVRM

Verweerster wijst er op dat eiser niet in het bevolkingsregister ingeschreven is, maar in het vreemdelingenregister, wat een belangrijk verschil zou uitmaken, omdat het wijst op een minder sterke band met België. Eenmaal echter de nationaliteitsvereiste ook in het opzicht van het EVRM en aanvullende protocols als discriminerend wordt geweerd in bepaalde soorten gevallen, kan niet verder worden besloten dat het onderscheid tussen een inschrijving in het bevolkingsregister dan wel in het vreemdelingenregister, of een tijdelijk dan wel een onbeperkt verblijf, een onderscheid zou uitmaken dat redelijk en proportioneel is, of gesteund op een zeer zwaarwichtige reden. Door het arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens inzake Koua Poirrez t. Frankrijk van 30 september 2003 werd immers geoordeeld dat een onderscheid in behandeling op basis van nationaliteit slechts aanvaard zou kunnen worden indien daarvoor zeer doorslaggevende redenen kunnen worden gegeven. Zich aansluitend bij de principes zoals geformuleerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Cassatie, komt de rechtbank verder tot het oordeel dat voor het onderscheid dat gemaakt wordt tussen Belgen en niet-Belgen of tussen niet-Belgen ingeschreven in het bevolkingsregister en niet-Belgen ingeschreven in het vreemdelingenregister, geen zeer sterke overweging wordt opgegeven. Zo is het hebben van een band met België niet uitgesloten indien een vreemdeling is ingeschreven in het vreemdelingenregister.