Europees Hof voor de Rechten van de Mens
1948/04
(Salah Sheekh) Asielaanvraag - weigering - onmenselijke behandeling bij terugleiding - beroep tegen verwijderingsbeslissing - artikel 3 EVRM - persoonlijk risico - groepsvervolging - intern vluchtalternatief - recht op effectief rechtsmiddel - artikel 13 EVRM - volle rechtsmacht

Het kan niet geëist worden van verzoeker dat hij bewijst dat er verder onderscheidende kenmerken bestaan, die op hem persoonlijk betrekking hebben, om aan te tonen dat hij een persoonlijk risico loopt. Het zou de bescherming voorzien in artikel 3 EVRM illusoir kunnen maken wanneer verzoeker zou moeten aantonen dat er, bovenop het feit dat hij behoort tot de minderheidsgroep van de Ashraf in Somalië, verder onderscheidende kenmerken op hem van toepassing zijn.