Europees Hof voor de Rechten van de Mens
41442/07
(Muskhadzhiyeva e.a. t. België) Asielaanvraag - Dublinverordening – opsluiting in gesloten centrum – moeder met vier minderjarige kinderen – medisch attest AZG - post traumatische stress kinderen- ernstige psychische en psychosomatische klachten – Raadkamer – KI – weigering tot invrijheidsstelling – cassatieberoep – uitwijzing naar Polen – beroep zonder voorwerp – rapport Poolse psycholoog – verergering psychische toestand t.g.v. opsluiting in België – EHRM – verplichting om rechten en vrijheden in EVRM te waarborgen – arrest Tabitha - opsluiting langer dan een maand – omgeving onaangepast aan kinderen – geen rekening met medische attesten van onafhankelijke artsen – schending art. 3 EVRM in hoofde van de kinderen – schending art. 5, § 1 EVRM in hoofde van de kinderen – morele schadevergoeding

De overheid dient alle maatregelen te nemen teneinde de rechten van artikel 3 EVRM in hoofde van de kinderen te garanderen. De infrastructuur van het gesloten centrum 127bis is niet geschikt voor opvang van kinderen. Deze vertoonden ernstige psychische klachten zodat de duur van de vasthouding, de jonge leeftijd van de kinderen en hun gezondheidstoestand leiden tot een schending van artikel 3 EVRM in hunnen hoofde, doch niet in hoofde van de moeder. Bovendien voorziet het Belgische juridische systeem niet in voldoende garanties om het recht op vrijheid in hoofde van de kinderen te waarborgen, zodat er een schending is van artikel 5,§ 1,f EVRM.