Hof van beroep
Gent
Nietigverklaring van een buitenlands huwelijk – Bevoegdheid Belgische rechter – Artikel 3, 1., a) Brussel IIbis Verordening – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Nigeriaans recht van toepassing – Exceptie van internationale openbare orde – Schijnhuwelijk – Echtscheiding geen invloed

7. De (gebeurlijk) eerdere (definitieve) echtscheiding staat een latere vordering van het openbaar ministerie tot nietigverklaring van dit huwelijk niet in de weg. De ontbinding van het huwelijk door echtscheiding werkt ex nunc en staat los van het al dan niet rechtsgeldige karakter van het huwelijk. De nietigverklaring van het huwelijk werkt ex tunc. Met de nietigverklaring van het huwelijk wordt in voorkomend geval en gebeurlijk mits bepaalde voorwaarden (1) het krachtens het huwelijk verkregen verblijfsrechtelijke voordeel ongedaan gemaakt (ongeacht het tijdelijke/beperkte/voorwaardelijke dan wel duurzame/onbeperkte karakter ervan) en (2) de krachtens het huwelijk verkregen Belgische nationaliteit afgenomen. Het openbaar ministerie blijft derhalve, niettegenstaande de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding, belang (in de zin van de artt. 17-18 Ger.W.) vertonen bij een vordering tot nietigverklaring van het huwelijk.

Dat het huwelijk in Nigeria is gesloten, neemt dit belang niet weg. Zoals reeds aangegeven, staan enkel de grondvoorwaarden van het huwelijk hier ter discussie. De vormvoorwaarden staan buiten kijf. Het gaat met andere woorden om het negotium en niet om het instrumentum.

8. Een en ander raakt de openbare orde, zodat de toetsing aan het Nigeriaanse recht zich niet meer opdringt, nu deze niet tot een ander besluit zou kunnen leiden.

9. Het hoger beroep kan niet slagen.