Hof van beroep
Bergen
2009/KC 35/10
BGV - terugleiding grens en detentie - artikel 71 VW - geen ernstig risico onttrekken aan uitvoering - gebrek aan objectieve verantwoording - onevenredige maatregel

De Dienst Vreemdelingenzaken verantwoordt niet dat de vrijheidsberoving het meest aangewezen middel is om de verwijdering te verzekeren. In tegenstelling tot wat in het advies van de Procureur-generaal wordt gesteld, zijn er geen elementen in het dossier waaruit zou blijken dat betrokkene de intentie heeft zich te onttrekken aan de maatregel. Er wordt geen ernstig risico aangetoond dat betrokkene in de clandestiniteit zou verdwijnen tijdens de periode die nodig is om de gedwongen terugkeer te organiseren. De genomen maatregel is dan ook disproportioneel in verhouding tot de doelstelling die in de wet wordt nagestreefd.