Hof van Cassatie
C.14.0181.N
Verbetering geboorteakte – Naam van het kind – Internationale bevoegdheid – Artikel 36 WIPR – Belgische rechter bevoegd wanneer de betrokkene zijn gewone verblijfplaats in België heeft – Toepasselijk recht – Artikel 37 WIPR – Recht van de Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft – Russisch recht – Taalkundige vergissing – Schrijfwijze van de familienaam – Geen gevaar voor de openbare orde – Ambtshalve optreden van het openbaar ministerie niet verantwoord